Svenska allmogens frihetsstrider I

Svenska allmogens frihetsstrider 1

Ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Ladda ner e-bok:

.pdf

Om du uppskattar den här boken och vill bidra till att fler kan tillgängliggöras helt gratis, swisha en slant till 123 223 34 27

Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe är en sällsynt skrift i tre volymer som Vilhelm Moberg värderade högt, och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Den första volymen av Svenska allmogens frihetsstrider tar sitt avstamp i forntiden där man får läsa om de nordiska trälarna, de fria odalbönderna som ”ingens slav och ingens herre vorden”, medeltidens utvidgning av konungamakten och den tidens folkuppror.

Bland mycket annat får du läsa om Engelbrekt Engelbrektsson och Nils Dacke. Kristian Tyrann och tyrannen Gustav Vasa. Skatter, skatter och åter skatter. Omänskliga husbönder och fogdar. Århundraden av bondeuppror och en kamp för rättvisa och en dräglig tillvaro. Förmynderi och statliga övergrepp. Livegenskap och tortyr. Skatte- och frälsebönder. Levnadsförhållanden och sedvanor. Olagliga dagsverken, fattigdom och elände.

Vilhelm Moberg om verket

Det faktiska underlaget för Zetterholms roman [Vi möts vid Rynge] tycks främst vara Alfred Kämpes stora verk Den svenska allmogens frihetsstrider, tyvärr förbisett och numera glömt. Jag läste det på ett lånebibliotek när det kom ut, år 1918. Nu har jag i flera år förgäves efterfrågat Kämpes märkliga arbete på antikvariaten. Det har länge varit förtjänt av en ny upplaga.

Bokens förord

Det bör kanhända meddelas redan från början, så intet missförstånd uppstår rörande arbetets titel och innebörd, att Sverges allmoge i lagarna ända frampå 1600-talet är benämningen på hela befolkningen i riket, med undantag av stormännen. Därmed förstås sålunda hela menigheten, d. v. s. landsbygdens folkstock, förutan klasskillnad och olikhet i sysselsättning. Numera vill man gärna inom dessa gränser inrama allenast bönderna, som efter denna uppfattning alltså skulle bilda, landets allmoge, men detta betraktelsesätt är långt ifrån riktigt, sett från såväl språklig som social synpunkt, och då det i efterföljande arbete är meningen att innesluta samtliga allmogeklasser — med företrädesrätt för de tjänande t. o. m. — har jag ansett mig böra upptaga det ursprungliga och vidsträcktare begreppet, vari även innefattas allmogens yrkesmän och. soldater m. fl. grupper.

Nu vill jag också meddela, att föreliggande framställning, som räcker fram till frihetstidens början och endast utgör första delen av trenne, synnerligen ofullständigt klarlägger allmogens sociala levnadsvillkor och strider från äldsta tider fram till sagda tidpunkt Det har emellertid nedlagts mycket arbete på samlandet av dessa vitt spridda uppgifter, tryckta som otryckta, och mångenstädes ha desamma varit synnerligen ofullständiga och motsägande varandra. Därför torde icke misstag ha kunnat undgås. Men jag hoppas likväl, att läsaren, under överseende därmed, ändock av framställningen kan skapa sig en någotsånär påtaglig bild av allmogens kamp och levnadsförhållanden under gångna århundraden.

Vad själva formen beträffar, har i från äldre tider åberopade och helt eller delvis återgivna dokument stavningssättet korrigerats till, mera överensstämmelse med nutida språkbruk (då innehållet här är det väsentliga), så att inga svårigheter må uppstå vid läsningen.

Samtidigt ber jag få uttala min tacksamhet till de K. Bibliotekets och Riksarkivets tjänstemän, som på flera sätt bistått mig med råd och upplysningar, framför allt rörande nästföljande delar, liksom till förf. H. F. Spak, som genomläst manuskriptet, och på flera sätt visat stort intresse därför.

Stockholm i sept 1918.
Författaren

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt