Handla våra historiska kartor

7 spännande gravhögar runt om i Sverige

Inglinge hög i Småland
Inglinge hög i Småland

Gravhögarna och deras omgivande miljöer har mycket att berätta om sin tid. Ofta var de knutna till forntida centralorter och många innehåller rikliga gravgåvor. Nedan följer en presentation av några av Sveriges mest fascinerande gravhögar och deras historia. Flera av dem är förstklassiga besöksmål, väl värda att söka upp.

En gravhög är en forntida grav av jord, sten och gräs som lagts upp för att forma en kulle i landskapet. Runt om i Sverige finns ett stort antal gravhögar från brons- och järnålder. Ofta är de placerade på gravfält bland mindre framträdande gravtyper, vilket talar för att de som begravts i högarna hade en särställning i det dåtida samhället. Högarnas storlek är ytterst varierande och det har antagits att större högar varit till för att hedra stormän och -kvinnor. Gravhögar som mäter mer än 30 meter i diameter brukar lite oegentligt kallas för kungshögar, exempelvis Uppsala högar.

Uppsala högar

Sveriges mest kända och uppmärksammade högar finns i Gamla Uppsala, några kilometer utanför det nuvarande Uppsalas stadskärna. Området är mycket rikt på fornlämningar och har tveklöst haft stor ekonomisk, religiös och politisk betydelse under järnåldern. I Heimskringla beskriver Snorre Sturlasson att ting brukade hållas på platsen. Kungamakten utgick också från Uppsala och platsen fungerade som religiöst centrum för asatron. Äldre myter berättar att guden Frej ska ha bosatt sig i Gamla Uppsala, där hans söner sedan gav upphov till Ynglingaätten.

Kungshögarna i Gamla Uppsala, omgivna av mindre högar.

I Gamla Uppsala finns ett flertal högar, men tre är ovanligt stora och dominerar landskapet med sin siluett. Enligt Snorre Sturlasson ska kungarna Aun, Egil och Adils, som regerade på 400- och 500-talet, vara begravda i varsin hög. Tidsmässigt stämmer det ganska väl med högarnas datering, men gravfynden talar mot att det rör sig om tre kungagravar. Undersökningarna försvåras av att gravarna är brandgravar där de döda kremerats med sina gravgåvor, men den östliga av högarna verkar vara grav åt en kvinna och en pojke. I västhögen har man funnit kvarlevorna efter en man, medan mitthögen ännu är outgrävd. Bland de gravgåvor som hittats finns guldföremål, spelpjäser, glasbägare och en duvhök, vilket vittnar om att de begravda tillhört dåtidens förnämsta överklass.

Hågahögen

På andra sidan Uppsala ligger ytterligare en av Sveriges mer spektakulära högar, den så kallade Hågahögen. Tack vare sin storlek och placeringen i landskapet bjuder den på en enastående utsikt över det omgivande gravfältet och Hågadalens naturreservat. I närområdet har arkeologiska undersökningar gett fynd av ett flertal forntida boplatser. Här finns också de äldsta kända fynden efter järnframställning i Sverige.

Hågahögen

Hågahögen kallas ibland ”kung Björns hög” efter vikingakonungen Björn, som ska ha levt i Uppland på 800-talet. Det var vetenskapsmannen Olof Rudbeck d.ä. som först antog att kung Björn begravts i högen. Beteckningen har sedan levt kvar, trots att arkeologiska utgrävningar visat att graven är betydligt äldre. Sannolikt restes den redan runt år 1000 f. Kr.

Hågahögen är framför allt känd som Skandinaviens guldrikaste bronsåldersgrav. Vid utgrävningarna 1902-1903 hittades 52 guldföremål av olika slag, vilket motsvarar en tredjedel av alla guldfynd från svensk bronsålder. Bland fynden fanns svärd, pincetter, knappar och smycken. Vem eller vilka som begravts i högen har dock inte gått att fastställa.

Markundersökningar har visat att eldar tänts på högen, vilket tyder på att den fungerat som en kultplats dit människor återkommit för upprepade ceremonier. I ytskiktet har fynd gjorts av ben från ekorrar, svin och hundar, som kanske varit offergåvor eller ingått i rituella måltider.

Anundshög

Ett annat kulturhistoriskt centrum som domineras av en gravhög finns vid Badelundaåsen utanför Västerås. Under järnåldern var platsen en knutpunkt för Mälardalens handelsvägar och här samlades människor till ting ända in på medeltiden. Området innehåller ett stort antal imponerande fornlämningar, där de väldiga skeppssättningarna intar en särställning. Ut över dem blickar den väldiga gravhögen Anundshög, som är en av Sveriges största. Enligt äldre sägner är den vilorum åt sveakonungen Bröt-Anund, även om historiska belägg saknas. Namnet Anund nämns visserligen på en runsten som står uppställd i närheten, men kopplingen till gravhögen är oklar. Runt omkring finns också flera mindre högar, där arkeologiska undersökningar har visat att gravfältet varit i bruk under flera hundra år.

Utsikt från Anundshög

2008 undersöktes området runt Anundshög med georadar, vilket ledde till en spektakulär upptäckt. Forskarna kunde se en 200 meter lång rad av igenfyllda hål, som löpte in mot högen från ett forntida vadställe. Sannolikt har det stått ett trettiotal stora stenar eller stolpar i hålen, vilket innebär att vägen fram till högen var mycket påkostad. Av allt att döma var Anundshög en betydelsefull gravplats, som ingick i ett forntida maktcentrum.

Skalunda hög

Alla kända gravhögar har inte lika märkvärdiga gravfynd eller en lika storslagen historia att berätta, men har blivit omtalade ändå. På halvön Kålland utanför Lidköping ligger Skalunda hög som ett minnesmärke från 600-talet. Och det som gjort denna gravhög känd är den rikliga flora av folkliga myter och sägner som kopplats till den.

Skalunda hög

På Kålland finns ett flertal uppseendeväckande fornlämningar och lokalbefolkningen har inte sparat på fantasin när det gällt att förklara deras uppkomst och betydelse. Mest omtalad har Skalunda hög blivit för sina påstådda kopplingar till jättars aktivitet i området. Enligt en välspridd sägen ska jättarna ha försökt bygga en överfart över Vänern och högen ska då ha uppstått när en jättinna tappade en jordklump som hon bar i sitt förkläde. Berömd är också den jätte som en gång ska ha haft sin hemvist vid högens fot. Han var ovanligt känslig för kyrkklockornas klang och gav upphov till flera flyttblock när han försökte krossa kyrkorna genom stenkastning. När han aldrig lyckades pricka rätt valde han tillslut att flytta ut på en avlägsen ö i havet för att slippa oväsendet. Sin längtan tillbaka till Skalunda blev han dock aldrig kvitt och när ett par sjömän från trakten tvingades lägga till vid hans ö under en storm blev han övermåttligt gripen av nostalgi. Historien om Skalundajätten blev så spridd och omtyckt att Selma Lagerlöf tog upp den i sin bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Selma Lagerlöf berättar om jätten från Skalunda hög i boken om skånepågen Nils Holgersson.

Lugnarohögen

En hög som blivit vida omtalad för sina arkeologiska egenskaper är Lugnarohögen i södra Halland. Högen, som är närmare 3000 år gammal, orsakade en smärre sensation när den vid utgrävningarna 1926 visade sig innehålla en stensättning i form av ett åtta meter långt skepp. Något liknande hade aldrig påträffats förut.

Skeppet inuti Lugnarohögen. Foto: ArchEllen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Lugnarohögens skepp byggdes antagligen för att de döda skulle få en bekväm resa till dödsriket. Själva graven var anlagd intill skeppets ena sida och innehöll en keramikkruka med brända ben. Med sig hade de döda fått några bruksföremål av brons. I högens övre skikt fanns lämningar efter ytterligare två gravar som verkar ha tillkommit senare.

På grund av den ovanliga utformningen fattades beslut om att tillgängliggöra Lugnarohögen för allmänheten. Innan jorden lades tillbaka gjöts därför ett takvalv över skeppet och en gångtunnel byggdes under marken från en närliggande stuga. Efter att länge ha varit stängd för renovering återinvigdes högen förra året och välkomnar nu besökare att beskåda den ovanliga gravens innanmäte.

Inglinge hög

I grannlandskapet Småland finns en annan hög, som nog skulle kunna utnämnas till landets vackraste. Inglinge hög är inte bara ovanligt stor (37 meter i diameter och sex meter hög), utan utmärker sig även på andra sätt. Toppen kröns av en rest sten och vid stenens fot ligger ett ornerat klot. Tillsammans ser klotet och den resta stenen ut att bilda ett säte och stenarrangemanget har i folkmun kommit att kallas ”Virdakungarnas tron”. Mindre högar är placerade intill, nästan som för att bilda en trappa upp till Inglingehögen.

Toppstenen och klotet på Ingelinge hög

Sannolikt har många högar i Sverige tidigare har varit försedda med toppstenar liknande den på Inglinge hög, men i de flesta fall har stenarna avlägsnats när ortsbor i närområdet behövt byggnadsmaterial. Idag finns bara ett fåtal högar med orörd toppsten. Det mönstrade gravklotet är än mer unikt. Dekorationerna har huggits in i relief och är så exakt utformade att de måste ha gjorts av en mästare. Med tiden har ytskiktet slitits, men nedanför högen finns idag en iordningställd kopia, som visar hur klotet en gång har sett ut. Utifrån det påkostade gravskicket kan vi förstå att högen måste vara vilorum åt en betydelsefull person.

Kånna högar

I en annan del av Småland, närmare bestämt i Kånna utanför Ljungby, finns ett gravfält där gravhögsfantasten kan få sitt lystmäte. Högarna här imponerar varken med sin storlek eller sina gravfynd, utan med sin blotta mängd. Totalt finns här närmare 300 gravar, som bildar ett böljande landskap. Majoriteten av högarna är hedniska brandgravar från åren 450-1050 e.Kr. Det finns också yngre gravar där de döda begravts enligt kristet gravskick, obrända och med fötterna i öster. I området finns även domarringar, stensättningar och resta stenar. Blandningen av olika gravtyper gör Kånna gravfält till en sällsam forntida kyrkogård, som skildrar hur vårt gravskick utvecklats och förändrats under ett halvt årtusende.

Kånna högar

De platser som presenterats ovan utgör bara ett litet urval. Runt om i Sverige finns hundratals gravhögar med mycket historia att berätta. Ofta är de naturskönt belägna och omgivna av andra fornlämningar från brons- och järnålder. Många av dem är fina mål för utflykter och strövtåg, eller spännande stopp under en bilresa. På Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök är det lätt att hitta gravhögar, gravfält och andra fornminnen värda att besöka.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt