De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens I

De vrijheidsstrijd van de Zweedse polymaten 1

Een van de weinige pogingen om de vele opstanden van het Zweedse gewone volk tegen de autoriteiten in beeld te brengen.

Download e-book:

.pdf

Als u dit boek waardeert en wilt helpen het voor meer mensen gratis beschikbaar te maken, stuur dan een donatie naar 123 223 34 27

The Freedom Struggles of the Swedish Allmog, door Alfred Kämpe, is een zeldzaam driedelig werk dat door Vilhelm Moberg zeer werd gewaardeerd, en een van de weinige pogingen om de vele opstanden van de Zweedse allmog tegen de autoriteiten te beschrijven.

Het eerste deel door De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens is gebaseerd op de oudheid waar je kunt lezen over de Noordse slaven, de vrije boeren als "de slaaf van niemand en de meester van niemand", de middeleeuwse uitbreiding van het koningschap en de volksopstanden van die tijd.

U kunt onder andere lezen over Engelbrekt Engelbrektsson en Nils Dacke. Kristian Tyrann en de tiran Gustav Vasa. Belastingen, belastingen en nog eens belastingen. Onmenselijke boeren en deurwaarders. Eeuwen van boerenopstand en strijd voor gerechtigheid en een fatsoenlijk bestaan. Mint en staatsmisbruik. Servij en marteling. Belasting en redder boeren. Leefomstandigheden en gewoonten. Illegale dagbaantjesarmoede en ellende.

Vilhelm Moberg over het werk

De eigenlijke basis voor Zetterholm's roman [We meet at Rynge] lijkt vooral Alfred Kämpe's grote werk Den svenska allmogens frihetsstrider te zijn, helaas over het hoofd gezien en nu vergeten. Ik las het in een uitleenbibliotheek toen het uitkwam, in 1918. Al jaren vraag ik in antiquariaten tevergeefs naar het opmerkelijke werk van Kämpe. Het had al lang een nieuwe editie verdiend.

Voorwoord van het boek

Om geen misverstand te laten ontstaan over de titel en de betekenis van het werk, moet misschien van meet af aan worden gezegd dat Zweden's allmoge in de wetten tot de 17e eeuw is de naam van de gehele bevolking van het koninkrijk, met uitzondering van de adel. Het wordt dus opgevat als de gehele gemeente, d.w.z. de plattelandsbevolking, zonder klasse-onderscheid of verschil in werkgelegenheid. Tegenwoordig zou men binnen deze grenzen alleen de boeren willen opnemen, die volgens deze opvatting dus het gewone volk van het land zouden vormen, maar deze opvatting is verre van juist, zowel uit taalkundig als uit sociaal oogpunt, en aangezien het in het volgende werk de bedoeling is alle klassen van het gewone volk op te nemen - met een voorkeur zelfs voor de bedienden - heb ik mij genoodzaakt geacht het oorspronkelijke en ruimere begrip over te nemen, dat ook de groepen van het gewone volk omvat, namelijk de beroepsbeoefenaren en de soldaten enz.

Nu zou ik ook willen aankondigen dat de huidige presentatie, die reikt tot het begin van het Tijdperk van de Vrijheid en slechts het eerste deel vormt van drie, een zeer onvolledige opheldering geeft van de sociale levensomstandigheden en de strijd van het gewone volk vanaf de vroegste tijden tot aan de genoemde tijd.Er is echter veel werk besteed aan het verzamelen van deze wijdverspreide gegevens, gedrukt en ongedrukt, en in veel gevallen zijn ze zeer onvolledig en tegenstrijdig met elkaar. Daarom konden fouten niet worden vermeden. Maar ik hoop toch dat de lezer zich, dit in aanmerking genomen, een enigszins tastbaar beeld kan vormen van de strijd en de levensomstandigheden van het gewone volk gedurende de afgelopen eeuwen.

Wat de vorm zelf betreft, is in documenten die uit oudere tijden zijn geciteerd en geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen, de spelling gecorrigeerd om deze meer in overeenstemming te brengen met het moderne gebruik (de inhoud is hier het essentiële punt), zodat er geen moeilijkheden bij het lezen kunnen ontstaan.

Tevens wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan de ambtenaren van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, die mij op velerlei wijze met raad en daad hebben bijgestaan, vooral wat de volgende delen betreft, alsmede aan de auteur. H. F. Spak, die het manuscript heeft gelezen, en er in vele opzichten grote belangstelling voor heeft getoond.

Stockholm in september 1918.
De auteur

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair