Winkel onze historische kaarten

De problemen van het asiel

Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)
Torgny Segerstedt, 1940. Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)

"Hij die anderen heeft gekweld, vervolgd, gemarteld, vermoord, heeft het recht om te klagen verspeeld, als hij zelf een soortgelijke behandeling ondergaat." - Torgny Segerstedt

De kwestie van het recht op asiel staat al zolang de oorlog duurt op de agenda. Het was al eerder ter sprake gekomen. De vluchtelingenstroom over de grenzen van het Derde Rijk dwong de buurlanden na te denken over de verplichtingen van het internationale recht op dit punt. Het gebeurde dat Duitse Gestapo-mannen vluchtelingen over de grens terugsleepten om hen te kunnen onderwerpen aan verhoren, zoals die in het Derde Rijk werden uitgevoerd. De omstandigheden werden moeilijker na het uitbreken van de oorlog. De autoriteiten in ons land hebben in deze zaak ook veel op hun geweten. Wij herinneren aan de herhaalde gevallen waarin personen die op Zweeds grondgebied hun toevlucht hadden gezocht, over de grens werden teruggestuurd om een zekere dood tegemoet te gaan.

De kwestie van het asielrecht kan echter verder worden uitgediept en een draagwijdte krijgen die elke poging tot geheimhouding of misleiding uitsluit. Anders is dit de sfeer waar de Zweedse regering, en in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van houdt. De heren daar schijnen te geloven dat het voor de diplomatie is wat broeikaswarmte is voor planten. En het is zeker dat de subtiliteit die daar wordt gecultiveerd niet bestand is tegen de harde lucht van de buitenwereld.

Er is reden om na te denken hoe wij ons moeten gedragen wanneer de glazen wanden van de serre door de hagelstenen worden gebroken. De kwestie van het asielrecht moet vroeg of laat een brandende kwestie worden voor de landen die buiten de oorlog zijn gebleven, als zij er na de naderende eindfase nog buiten staan. Het is te voorzien dat velen te zijner tijd zullen trachten naar deze nog neutrale landen over te steken per vliegtuig of onderzeeër of op welke wijze dan ook. Zullen zij asielrecht krijgen?

De vraag kan niet met een onvoorwaardelijk ja of nee worden beantwoord. Het is even vanzelfsprekend dat zuivere politieke vluchtelingen asielrecht genieten als dat niemand deze bescherming kan genieten louter en alleen omdat hij politiek actief is geweest. Wie zich als een gewelddadig man heeft gedragen, kan zijn straf niet ontlopen door te verklaren dat dit een integrerend deel uitmaakte van zijn politieke activiteit. Er zijn handelingen die niet kunnen worden gerechtvaardigd met de bewering dat zij deel uitmaakten van een politieke activiteit. Het is niet zo eenvoudig.

Het is voorts duidelijk dat personen die zelf alle voorschriften van het volkenrecht en de menselijkheid met voeten hebben getreden, zich niet op deze voorschriften kunnen beroepen wanneer deze zouden kunnen dienen om zichzelf te beschermen. Wie zelf de voorschriften van de wet van het gesticht heeft overtreden, kan zich daar niet achter verschuilen. De oude regel, wanneer ik er zeker van ben dat hij juist is, mag dan gelden wat hij kan in de koffieshop, wanneer het een kwestie van realiteit is, is hij niet goed genoeg als rechtsregel.

Uiteindelijk gaat het asielrecht, zoals met al deze dingen, terug op de eeuwige gouden regel: "Wat gij wilt dat de mensen u doen, doet dat ook gij hun doet".

De negatieve regel kan worden gebruikt, als dat nuttig wordt geacht: "Wat gij niet wilt dat de mensen u doen, doet dat ook gij hun niet doet". Wie anderen heeft gekweld, vervolgd, gekweld, gemarteld, vermoord, heeft het recht om te klagen verspeeld, als hij zelf een soortgelijke behandeling ondergaat.

Het is geen lot dat boven het menselijk leven staat en dat vergelding biedt voor verkeerd handelen. Het is een kracht die inherent is aan de handelingen, die hen verbindt, en het is deze verbinding, waarachter de mensen een actieve kracht ontwaren, die zij zich tot een beeld maken en Nemesis noemen.

Het is de aanmatigende opvatting, dat de slechte daden in de loop der gebeurtenissen een factor introduceren, die weer moet worden geheeld. Het is een vergif dat in het gebeuren is gebracht, en waarvan het bevrijd moet worden. Het kan zich niet vermengen met het sap van het leven. Het is gescheiden, en zoekt zijn weg terug naar zijn bron. Het is wat men noemt Nemesis. Het kan worden waargenomen in het individuele zowel als in het openbare leven, in kleine gebeurtenissen zowel als in wereldgebeurtenissen.

Er valt iets voor te zeggen om het probleem van het asielrecht van tevoren te overdenken, zodat we niet hulpeloos zijn wanneer het zich voordoet. Het kan sneller gebeuren dan de meeste mensen denken. De loop der gebeurtenissen lijkt af te stevenen op een grote ramp.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten