Laden Sie unser historische Karten

Vergessene Menge

Skåne
1930: Junge mit Fahrrad vor einem Fachwerkhaus in Ystad, Skåne. Foto: Berit Wallenberg / Schwedisches Zentralamt für Denkmalpflege

Ein Artikel über die Geschichte von Skåne vom Gründer der Skåne-Bewegung, Volksschullehrer und Autor Ernfrid Tjörne, geschrieben im Dialekt seines Heimatdorfes Västerstad/Vestersted. Aus dem Sällskapet Skånsk Samlings Jahrbuch SÄASÄ.

Dar lär ha vad en skåning mä rätt stort jehör i våra da som ska ha sajt, ad de vore bäst for vos skåninga, om vi konne glemma vår historia fore 1658. Für meinen Teil, ja, der Sieg scheint, als ob wir den heiligen Mann so gut sein Gebet vor vergessen hatte. Wir würden gut daran tun, Ihre Siegel und Ihre Gedanken zu untersuchen, wenn wir nur versuchen könnten, uns an den einen wie den grauen zu erinnern. Denn es ist meine Seele, und dann habe ich Angst. Wenn du nur zur See fährst und die ganze Heiterkeit der Männer siehst, dann gibt es niemanden, der dir sagt, dass du deine Boote auf den Schwur hin behalten sollst. Im Gegenteil: Sie müssen sehen, ob sie sich selbst verrückt machen.

Sodden e ju varden. O en skriftlärd sa, ad vi snackar ente skånska udan ”svenska mä skånsk betoning”. Di bägge harrana konne gott ta varandra i näven, di drar ad samma håll, o de e ente tess bätter for ed. Den som ente håller på sitt ejed har iheller engen framtid, han plånas ud o blännas opp må andra. Nu e de for all del ente de vektiaste va språged genannt, aber säla benannt Skåne e gut o Abdeckung gutes Konzept. Varforr skolle pressis ditta idiomed va fejl, om de talas vårdad? Men en borde lära se begriba, ad slarveda dialects alltid e fejl, ente bara i skånskan udan i alla språg. Aber wenn man merkt, dass einige Leute in Schonen die Einstellung haben, dass sie denken, dass Schonen das vergebene Schwedisch eines Sklaven ist, dann erwartet man nicht, dass viele Leute diese Meinung haben.

En oppsvensk larinna, som hade gåd på kurs i Lund, kom hem o fällde ditta kloga omdömed: ”Men varför talar dom inte svenska? Dom leser ju svenska böckär.”

Wo sind die Skåne va Fehler? Wenn Sie von außerhalb der Grenzen von Skåne kommen, sind Sie hier richtig. Sagen Sie einfach den, ad här i lanned talas dels skånska, dels oppsvenska, o de ejna får vell anses lia berättiad som de andra. Naturlitvis tar en skåning, som resident oppad lanned, så pass hejnsyn te sin omjivning, så han modererar sitt språg, men direkt apa ette andra weder kan ellerla bör han. Sehen andere die Skåne, soweit sie betroffen sind, als Verarschung an?

O kommer en ud lid, så sejr en osse, ad di har gott om menge. Gravstejna o statyer o tavlor vittnar om ”fornstora da”. O de e ju bätter en å glemma di menge en varkelien har. En kan tjänna se svårmodi, når en står på Stortöred i Lund. Behöver en forklara vaforr? Varenda ärli skåning bör vell där tjänna ett steng i sitt samvete.

Den manlie läraren ve samma skola som larinnan må språgfonderingor harr ovan – han va dessliges riksdasman! – jutt mä en skånska, ett å di bästa fruntömmer Gu har skapt, o som fött sin man o fostrad ad honom o fosterlanned åtta freska, hortia ongdoma, brugte oppbögga sin omjivning mä såna udtröck som: ”Inge folk har fått så myckä stryk som skåningarna.” Onnertecknad anså ve ett soddent tefälle ett enkelt ”Håll kjäft!” som de lämpliaste svared. Soddent läder ska sodden smorja ha. –

Men teli onnorvisning sätter fröjt. Den e modder nu o hottas imellom di engkallade te o mä å di älste årsklassorna – frå Varmlann o Hälsinglann o andra oppsvenska lannskab. Den forpestar loften i forläggningor o tågkopeor men e for räli te å sätta i tröck.

Das Erbe und die Geschichte des Gebäudes zu ehren und zu bewahren, als Ziel für zukünftige Generationen. Dar e engen vidare risk ad vi ska lava ihob falka sejvardiheder ad vos i Skåne, de e folked rejnt for kritiskt te. Di fodrar bevis, så ente fantasien vållränner mä forstånned. Men vi får liavell betänka, ad Skåningen h a r en hejl hob menge, som e älre en di svenske, for Skåne va ju tiliare beböjt o odlad.

Das dänische Königreich soll aus Skåne hervorgegangen sein. Schon damals hatten wir einen bekannten König wie Ivar Vidfajne, König Halvdan Snälles Sohn, geboren auf Ivö, der um 740, zwei Jahre später, einfach Skåne und schließlich das ganze Land in Nordeuropa eroberte. Sagor, Sir somma. Ja ondrar ded, så meed som ded e omvittnad. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, solche großen Ereignisse direkt in der Luft zu erfassen. Deshalb sollte Ivö mit einer sichtbaren Markierung versehen werden.

Anund de Scania, som i borjan å 800-taled besejra sju slaviska konga – förresten jore han se tjänd som statsman jenom sitt möde mä kejsar Karl den Store ve Ejderströmmen – e de vell bra stor söng å glemma.

O Harald Klack, Ragnar Lodbogs Bruder, der bis 832 lebte o wurde Schonen's Pflege gekrönter König, getauft in St. Alban's Kirche in Mainz, e rejnt for go te å forjädada.

Gange-Rolv har visserligen fåd en staty i Rouen i Normandie. Där står han stadit på sina föder på töred. Han va ju så fullvöjst, som vi mengs, så enged ög tydde bära nom. Men h å r e hans staty i Skåne, dar han säkert nok va född o båren? Hade han ente vad ded, hade vell ente heller hans krissfolk vad härifrå, o ad di va skåninga bevisas å ad byanamnen i Normandie ble oppkallade ette skånska bya, te ex. Tågarp o Ivetofta. Vi får lägga marke te, ad namned Normandie kommer å nordmän, ente å exempelvis norrmän. En pendang hos vos å Rouen-statyen skolle ente skada. Hallängingana sir ad han hör dom te – la gå for ded, Halland e osse ett å di skånske lannskaben.

O nonstäns står bild å Sven Tvesjägg, som ga Skånes fruntömmer arvsrätt, han som va den tidens skåninga så kjär, ad di löste nom fra jomsvikinganas klör trej ganga, hår gang må hans ejen väjt i guld o hans dobble väjt i selver? Sie waren nun als die Skåningana gelöst eng di stora skovana imellom böjdorna, som forud hade hört te kongen, o så kom di i ställed i ejnsjeldas hänner. Wer weiß, ob es dieselben waren wie die Vorgänge, die Ihr Skåne bis in unsere Zeit zurückgerüttelt haben, so dass wir ohne Brückenkopf dastanden, was so typisch für Oppsverige ist. For sin dess har bå stor- o småbönner hålled fatt va di fe tag i den gangen, o må ejendom följer sicherhed o trögghed, ragröggadhed, trovardihed o kraft.

Ella hoddent hat gut Knut der Große (101-4-1035) honorrad geblutet? Er hat zumindest einen Namen, wenn er der Gründer der Stadt Lund war. Wahrscheinlich ist es vor allem er, der dort einen Platz bei Stortöred sucht. Seine Bedeutung als Herrscher von Dänemark und England muss hier nicht hervorgehoben werden.

Knut der Heilige (1080-1086) umgestaltet, so dass sie den jetzigen Richter schwul machen konnten, und weder er noch sie sind irgendeiner Gnade oder Schande würdig für?

O kong Erik Ejegod lötte opp Lunda sta te den höjaste höjd den konne komma te, når den ble hejla Nordens ärkebiskopssäde … Forresten konne ärkebiskop Asker, den foste som to mod den ärerige plassen, gott få ble lid ihukommen. Han va i alla fall den foste mä den titelen, som bodde på skandinavisk jor.

Doch nun kommen wir zu einer Gewissensfrage: Wo in Saxo's sta e über Saxo monumentiert?

Om Absalon, fast han va en kjämpe båld o anla Kjöbenhamn, e vell skåninganas meningor delade, men va sis om den lärde o sjeckelie ärkebiskopen Andreas Sunsön ? Ad lybeckana opåtalt fe hogga nör o vräka ongan vara granne skova den gang på 1300-taled, når Skåne va forenad må Sverige, behöver en ju ente pressis rejsa nåd mengesmarke över – jongbackana, som oppsto då, kansje i sejnare ti te o må planterade må grane, får va mengesmarke nok, men horr e de må hukomsten ve Rynebro i Bjäre härad, dar Skånes bönnor 1436 vände befriaren Engelbrekt Engelbrektsson o drev nom ud?

Ella hoddent har vi hugfäst menged å ärkebiskops Tuve Nielsen, som når nöen va som stost o hejla Skåne larm va harjad o bränt å di svenske år 14521 i alla fall fe räddad ”Longa tjorka”, lanneds helgedom o yppersta klenod? Har marsken Tyge Krabbe te Vegeholm bled tebörlit ärad, som år 1510 drev ud Svante Stures svenske hära å de skånska lanned ?

Die Statuen von Jörgen Kock, Hans Mikkelsen und Claus Mortensen spionieren an einem unvorhergesehenen Ort in Malmö. Was sie nicht nur für die Stadt, sondern für ganz Skåne und ganz Dänemark bedeuteten, ist durchaus erwähnenswert.

Har Fagerhult nåd synbart tecken å påvisa ette sin bejartade sön Bengt Månsen, som 1644 i spessen for snapphanarna fe ji sitt liv for fosterjoren? Kommer en te K r i s t i a n s t a d, tittar en forjäves ette kong Christian IV:s ryttarstaty. Han va i alla fall en meed stor o markeli kong, o stäer konne han bra mä å anlägga. Va sin menge fra den svenske tien beträffar, så e di tämmelit tegoesedda mä Karl X i Malmö, Magnus Stenbock i Hälsingborg, ett karolinskt lejon i Landskrona, Karl XII:s-bysten i Lund o en staty å den onge Carolus Linnaeus i samme sta — han va ju meed rektit där ett år o lärde. Frans Suell har osse bled vederbörlien ihukommen. O en hejl del andra. Men många fattas.

Ein Bild von Alexander Roslin zum Beispiel wäre gut in der Stadt Malmö zu haben, und eine Gedenktafel am Haus in Hamngadan, das anstelle seines Geburtshauses gebaut wurde, würde auch nicht schaden. Ad gadan ble breddad når de nya hused böjdes kan ente jälpas. Tavlan konne vel liaväl komma på nåd så när rätt plaats. O Henrik Wranér ska vi vell hoppas får sin staty i Simrishamn ella Östra Tomarp engan hondraårsmenged 1953. Ditta va nu bara nona namn på måfå i den stora reichedomen, men ja welle jarna pega på, ad vi hatt meed präktit folk i Skåne, som de vore söng å rejnt forglemma. Wem verdanken Sie die Tatsache, dass wir da sind? Oh, die Kosten für die Kopfschmerzen wären längst überfällig.

Folk slänger ud penga i massor på ded som e sämmer. Når teng som disse kom på tal men ja va i Lund, så hände de ad ja fe te svar: ”Oppsvenskana töcker ente om ad vi rejser mengesmarke över våra store skånske manna.” Ett soddent snack kallar ja enfaldit, o ded får stå for dens räkning, som sa ed. Vi lägger vos ente i dorras historja fore 1658, o då lägger di se nok ente i vår iheller. Så pass forstånn tror ja vi har på bägge håll. Ja tror snarare ad den karen va rejnt försoffad o ente fortjente å ha en sodden gammal rig o grann historja som den vi har i Skåne lann o skolle ha forstånn å va tacksamma for. Svensken mä sin start udvecklade frihedstjänsla forajtar den som e krybanes o feg men varderar o höjajtar den som har korasj o håller på sin rätt.

Men han ska jöra ed på ett rolit vis – o vi skåninga e ju tjända for ä ha gemyt … Så behöver föreningen Skåne-Sverige ente vålla nåd vidare gnissel, fast vi e komna frå så sjelda håll o meed e holians oliga … Leve skånskheden o Skånes gamle menge! Men nejr mä småtteri, fortrödenhed o domhed! Tröggheden, den store skånske tröggheden, e de bästa mengesmarked ette fädorna – men de ejna goa fortar ente de andra.

De e ju ente tvonged ad vi männisjor ska ble pressis liadana allihob – de kan vi ente, o de vore nok ente rektit rolit heller, men vi får lära vos å begriba, ad vi e lia goa, än om vi e lid oliga. O den ejne ska ha pressis lia stora rättiheder o lia stort männisjevarde som den andre. Vel han ente ha ed, ja, då e de hans ejen sjön, o då e de lia gott ad nom. Han tjänner ju förresten ente då, ad dar e nåd som fattas. Men han ska ente ha rättihed o möjlihed å dra andra må se i sin önkelihed. O forarjelit nok kan en få oppleva rälja exempel på ”kongeli svensk” fortrödenhed blann vos skåninga osse.

Geschichte und Historie sind die Seele der Nationen.

Schonen ist eine sehr alte und uralte Nation, vielleicht die älteste in den nordischen Ländern, und dann sind sie sich bewusst, dass wir unser Erbe gewonnen haben, also sind sie nicht verloren.

Einmal weg, kommen sie allri, allri ején .

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebte alte Texte