Наш магазин исторические карты - 1% возвращается к наследию

История Сконе

История Сконе
1983: Могильное поле в Ängakåsen, Сконе. Фото: Джон-Эрик Густафссон / Совет по национальному наследию Швеции

”Skånelands historia” är en något avkortad version av Carl Liljenbergs sammanställning av den historiska grundvalen för Skånelands historia. ”Del I Grundelementen i Skånelands historia”. Manuskript skrivet 1978 och publicerat i 333 års-boken om Skånelandsregionen utgiven 1991 av Stiftelsen Skånsk Framtid.

Сконе до 1658 года

Доисторический период до эпохи викингов

Under postglacial tid utgjorde den sydligaste delen av den skandinaviska halvön det landområde, som tidigast blev isfritt (13500 f.K.), mottog den första faunan och floran och först blev befolkat (10000 f.K.). Det blev tidigt ett rikt land, som efter ett gammalt grekiskt ord blev kallat Skaneya – Scania – Skåne och ännu på 900-talet av yttervärlden uppfattades just som Skaneya-Skåneö, en uppfattning som de isländska sagorna långt senare gör sig till talesman för. Forntidens sjöfarare ansåg att Skälderviken och Helgeå var förbundna med varandra och eftersom de äldsta underrättelserna upptecknades av främmande resenärer kom deras bild av Norden och namnen på dess delar att bestämmas utan den inhemska befolkningens medverkan.

К центральной территории на юге, которую сегодня мы называем Сконе, были добавлены другие земли, менявшиеся в различные доисторические эпохи и обнаруживаемые по археологическому материалу, который иногда предполагает, иногда прямо доказывает определенный ареал людей, культуры и общества и существование государственных образований. Королевская гробница в Кивике, для строительства которой, по оценкам, потребовалось 200 000 каменных блоков, своим объемом доказывает, что 3200-3300 лет назад в густонаселенном Форнсконе существовала сильная государственная власть.

В начале эпохи викингов был сформирован регион Скания, включавший в себя в основном современные Сконе, Блекинге, Халланд и Борнхольм, которые после установления государственных границ в 1050-х годах были объединены в одну единицу, землю Сканунгарнас, то есть Сконеланд.

Сегодня почти невозможно представить, что даже за 7000 лет до нашей эры люди могли пройти пешком от земель к югу от Куллаберга до окрестностей современного Уитби в Англии, а также от южного побережья Сконе до современной северной Германии. Произошла катастрофа, и все земли были затоплены. Южная Балтика и Северное море были фактом, но даже сегодня пни сосновых лесов между южным побережьем Сконе и южной Балтикой находятся под водой всего на 20, максимум 50 метров. Это показывает масштаб бедствия.

Таким образом, 9000 лет назад нынешняя Сконе стала полуостровом. Сначала появились охотники на оленей, а затем и другие. Более 8000 лет назад на оленьих рогах было вырезано самое древнее из сохранившихся произведений искусства на земле Сконе - палатка охотника на оленей и два оленя, то есть поселение того времени (недалеко от современного Истада). Более 6000 лет назад было введено сельское хозяйство, что стало полной революцией в существовании человека. Мы можем наблюдать иммиграцию и эмиграцию с 3000 года до нашей эры. Период неолита (4100-1800 гг. до н.э.) - это время стоячих камней и каменных камерных гробниц. Бронзовый век был высокой культурой, когда в скандинавской зоне бронзового века вокруг южной Балтики и Северного моря должно было проживать 6 миллионов человек.

Sjöfarare från medelhavsländerna nådde hit redan på 1200- talet f.K. Det visar Homeros’ skildring av phäakernas land: ”Det låg i södra delen av den Kimbriska halvön, vars hela västliga del senare avskalades genom fruktansvärda översvämningar”.

Under tidigare skeden hade det nuvarande av oss benämnda Skåne ett helt annat namn, liksom andra delar av Norden, vars äldsta beteckning var ”de stora djurens land”, vilket av fornegypterna för 3500 år sedan uppfattades såsom ”Haunebut”, av ett inhemskt sannolikt ”Ha(h)unnibua”.

De geografiska namnen Skåne och därav Skandinavien uppkom i antiken. Vid det nuvarande Skanör (Falsterbo) fanns ett av forntidens sjöfarare för sin farlighet berömt och fruktat sjöfågelsrev och väl också en sillfiskeplats: ”Skathin awjo”. De hellenistiska sjöfararna kallade därför öarna kring revet för de Skatinska, genom senare avskrivarfel de Skandiska öarna. Enligt Pytheas’ av Massilia numera rekonstruerade grundtext var den förnämnsta ön (såsom han uppfattade namnet) ”Dumna” (Skåne) mitt emot Cap Orkan, dvs. Arkona, medan andra öar var ”Bergos (Vergos)” – Bornholm osv.

Den av Pytheas under hans resa tidigast år 351, senast 322 f.K. efter befolkningens benämning namngivna ”Dumna” måste vara identiskt med ett Danumana. Enligt egypterna måste 1261- 51 f.K. på grund av naturkatastrofer ett par av de tre stora erövrarfolken bland ”nordhavsfolken” lämna sina hemländer ”vid nionde bågen”, bland de ”yttersta öarna i Sin Wur”, nämligen ”DNN” eller ”Dananan”. Dessa folk, ”danumanerna” bosatte sig i östra Medelhavet på nutidens Cypern, där de skapade en förnämlig kultur.

Mellan Danumana – Dananan – (Dan-)Dumna – Dana och det forniriska Danann, består ett markant språkligt, men uppenbarligen även geografiskt samband, synonymt för fyra skeden i dåtidens språkliga (här onomatologiska) utveckling. Fornirernas Danann låg i sydvästra Lochlan – Skandinavien.

Med ”Dana” får vi anknytning till danerna, vilka senast omkring år 200 e.K. från nordvästra Skåne, går över Öresund och erövrar de nuvarande danska öarna, som då hade en herulsk befolkning.

На протяжении по меньшей мере пяти тысяч лет (задолго после иммиграции охотников на оленей 12 000 лет назад) происходили различные миграции, и вместе с ними различные культуры формировали жизнь людей в Сконе того времени и прилегающих районах.

Последняя крупная катастрофа произошла между 500 и 400 гг. до н.э., частично из-за ухудшения климата и разрушения кельтами 2000-летней торговой метрополии в нынешнем Вартине на Одере, в результате чего торговые пути были перекрыты, а юг полностью контролировался кельтскими завоевателями, что привело к ужасному экономическому спаду в регионе Балтийского моря.

Этот буквально катастрофический для общества, бизнеса и населения период ознаменовался гибелью аристократического государства и его заменой местной крестьянской общиной. Этот трудный период длился более 400 лет и породил примитивное, ориентированное на выживание крестьянство, и только после начала нынешней эпохи произошло медленное восстановление, которое стало отправной точкой для последующей экономической, культурной и политической ситуации. Его первым ощутимым событием стал распад датчан, который показывает, что новая эра, по крайней мере в Эресунде, уже привела к перенаселению, если судить по возможностям существования в Западном Сконе в 100-х годах нашей эры.

В конце IV века с запада, начиная с низовий Эльбы, пришло нашествие хадбардов, которые завоевали прибрежные районы и долины Севера и создали аристократическое общество, организованное исключительно военным путем. Это сильно ударило по южной Скандинавии, прежде всего по Блекингу, где Хадбарды создали собственную империю. Личные и географические имена и язык хадбардов дольше всего сохранились в Норвегии, от района Осло и на запад и по всему норвежскому Вестланду, который до сих пор имеет свой язык и литературу, но и свой человеческий тип, до 50% форнсахского корня с Эдданом в качестве мифологии.

I Skåne var befolkningen alltför talrik för att påverkas av hadbarderna, men det är tydligt att ett socialt ombyte ägde rum ca 490-525. En helt ny härskande invandrad krigisk aristokrati grep makten med lokala furstar på sina storgårdar, som ofta präglar ortsnamnen på -hlevan, – levan,- lev, nu -löv och söder om floden Elbe ortnamnen på -leben.

Händelserna i Skåne och Skåneland fick en avgörande betydelse för den senare utvecklingen. Skjoldungasagan som börjar så poetiskt med gossebarnet Skjolds utsättande i en båt på havet och hur skeppet landar på Skånes väst- eller sydkust, döljer den hårda råa verkligheten av hadbardernas landgång, som skedde enligt urgammal hävd med att ett föremål fick flyta eller ett ombordvarande djur simma i land och det ansågs då vara en gudomlig viljas fingervisning. ”Skjold”, d.v.s. skölden, var alltså det föremål som fördes av vattnet iland vid den första landstigningen i Skåne. Hadbardernas storfurstes verkliga namn anges ej, men hans ätt benämndes ”Skjoldungaätten” och dess kungasäte var Leira i Skåne (jfr. Lerberget och Lerhamn, båda i Luggude härad. Leire på Själland bebyggdes först på 900-talet när Harald Gormssons daner erövrade Själlandsriket. Det är numera arkeologiskt övertygande bevisat).

Именно в период 500-700 годов возникли скандинавские народные сказки, например, о Хагбарде и Сигне в Блекинге, о Старкоддере в Сконе и т.д.

В VI веке в Сконе (Веттерид, Лёдеруп) происходили кровопролитные сражения, которые, вероятно, были вызваны противостоянием с или между князьями Хадбарда и их верхушкой, военные события, которые можно археологически задокументировать от Мелардалена на севере до Датских островов на юге. Легенды рассказывают о недолговечной скандинавской империи форкнейда Ивара Видфамна и его завоевании безымянного государства Меларен и др.

В VII веке были созданы крупные скандинавские государства, а легенды рассказывают о внуке Ивара Видфамна, великом короле Харальде Хильдетанде, который восстановил империю своего деда. Нам известно правление датчан, а с 730 года - имена их королей.

На мирном договоре между датчанами и саксами в 811 году появился и Асфред из Сконе, что свидетельствует о том, что эта страна была включена в состав Датского королевства как отдельное образование. С 840 по 983 год Сконе, по крайней мере в течение длительного времени, оставалось независимым королевством при Харальде Струте, а с 960 по 983 год оно было включено в состав новой Дании. Это происходит от древнесаксонского термина Thanamarka, означающего пограничные земли датчан.

Из Сконе, около 840 года, пришли набеги викингов, которые в 879 году привели к созданию королевства Нормандия, которое в 911 году стало герцогством под властью франкского короля.

I век - 1658 год

Vikingatidens Skånevälde byggde på sjöfart och internationell handel. Blekinge var centrum för dess slavmarknad och ännu 1068 fanns där flera tusen trälar. Med ”kolonierna” Vinland, Normandie och de skånskbefolkade delarna av Danelagen i England intog Skåneland en av de viktigaste militära-politiska-ekonomiska positionerna i Norden och var efter ca 992 ett självständigt biland till Danmark. Särskilt värmeperioden under 1000-talet resulterade i en väldig nyodling och folkökning. Vikingafärderna avstannade 1042 och deltagandet i erövringståget mot England 1069/70 var en ren politisk aktion. Den misslyckades och slutade med ett fördrag med de normandiska stamfränderna, som redan 1066 gjort sig till herrar i England och väl behövde nordborna i Danelagen som bundsförvanter. År 1068 beskrivs Skåne som det danska rikets rikaste, skönaste och viktigaste del och med den talrikaste befolkningen, ett stort handelscentrum (Adam av Bremen).

Всего полвека спустя Сконе стала международным экономическим фактором благодаря ловле сельди и рынку сельди в Сконе. В период с 1043 по 1371 год Сконе также шесть раз образовывала собственное королевство, и именно здесь в 1332 году родилась идея Северного союза, принятая королевой Маргаритой в 1387 году. Это привело к унии 1397-1520 годов, носителями которой была сканийская знать, представленная самой могущественной в то время крупной знатью Севера - сыновьями сканийской оси (Thott). Граф, который всегда был символом народной власти, был заменен в 1182 году институтом геликаре, личным представителем короля, который был всего лишь государственным констеблем и полностью зависел от воли короля к власти. На датском языке геликарен назывался gaelkere. Он был государственным правителем объединившихся сканских земель с княжеским титулом: af Skåne (1200-е гг.) и существовал 1170-1180 и 1183-1383 гг.

Internationellt vida viktigare var Kyrkans makt. Redan 1066 hade ordinatstiftet Lund sammanslagits med missionsstiftet Dalby, och 1103 blev Lund ärkebiskopssäte med ett ärkestift omfattande hela Skåneland. Det blev Nordens enda ärkebiskopsdöme med ärkebiskopen såsom andlig furste över icke bara städer och borgar, utan hela härader och över hela landskapet Borringholm, sachsarnas ”Bornholm”. Han blev snart påvens legat och Nordens metropolitan, primas över den norska och svenska kyrkan. Biskoparna över Örken (Orkney) – Hjaltlands (Shetlands)öarna, Färöarna, Island, Grönland, Estland blev hans suffraganer, vilka, liksom ärkebiskoparna av Nidaros och Uppsala, bringade honom sin hyllning i Lund. Så blev Lund och Skåne, som redan 1068 hade 300 kyrkor, dvs. lika många som hela det övriga Norden, Nordeuropas andliga och kulturella centrum 1066-1537. När svenskarna under krigståget 1452 utplundrade lärdomssätet Lund hade det sju kloster och tjugotre kyrkor samt oersättliga arkiv, bibliotek och konstskatter. I Dalby byggdes år 1060 Nordens enda medeltida kungaborg och Nordens första stenkyrka. Ärkebiskop Eskil grundade icke bara kloster, såsom 1144 det ryktbara Herrevad, utan lät mellan 1138 och 1161 uppföra två för Norden unika befästningar: Skefuingeborg på en ö i sjön med samma namn (nu Skeingesjön) uppe i nordost och Aosehus i senaste staden Aose (Åhus). Svartbrödraklostret i Aose, dominikanerordens högborg i Skåneland, blev ca 1250-1528 Nordens första högskola (ett berömt prästseminarium) och i Lund verkade 1425-1537 Nordens första akademi osv. osv. Urkunder och handskrifter skrevs redan på 1000-talet i Skåne.

Его милость в Лунде, на его укрепленном Лундагорде, считался настоящим церковным князем, равным скандинавским королям. Очень скоро Сконе (имевшая собственную конституцию до 1536 года и собственные земельные, церковные и городские законы) и архиепископство в Лунде вступили в союз. Сканийское государство и архиепископство вместе представляли собой самую сильную духовную и политическую власть в Скандинавии, и королевство Роскильде стремилось политически противопоставить сканийский народ и сканийскую церковь друг другу, чтобы не быть подавленным. Кроме того, между церковной властью в Сконе и королевской властью в Зеландии постоянно возникали трения, которые часто приводили к открытым конфликтам. Многочисленные средневековые города и многочисленные рыночные города составляли основу экономической жизни и, как и церковные учреждения, были центрами повседневной жизни, искусства и ремесел, культурной жизни и социальных групп. Монастыри были центрами обучения и преподавания, например, в области школьного образования, медицины, садоводства и знаний о лекарственных растениях и новых методах ведения сельского хозяйства. Городские лазареты и лепрозории были важными социальными институтами. На протяжении веков в города прибывали всевозможные новые специалисты из Саксонии, откуда когда-то пришли миссионеры, вытеснившие всех англосаксов. Доставка была оживленной. Ганзейский союз был доминирующим фактором.

Лунд возник как особо привилегированное королевское поселение по образцу Лондона примерно в 1020 году и приобретал все большее значение.

Класс грандманов был богатым и влиятельным. Низшее дворянство было многочисленным. Крестьяне были свободны. После смерти дайка в 1349 году наступил экономический кризис, когда и простолюдины, и крестьяне были вынуждены продавать свои земли магнатам. Кризис продолжался до 15 века.

Ett särskilt omnämnande fordrar Skånelagen vars normgivande edition nedskrevs 1202-1210. Man känner ej de exakta åren. ”Den raetta Skaanske Lagh, som ligger i S:t Lars kirke i Lund”. Den skånska landslagen inledes med sentensen: ”Haui that Skanunga ærliki mæn, toco vitar oræt aldrigh æn”. Detta konstaterande, att de fria männen i Skåneland aldrig tålt orätt i deras land, är det skånska folkets egentliga valspråk. Kyrkolagen gällde 1161-1685 och stadsrätten 1250- 1282.

Из многочисленных рукописей закона Сконе наиболее примечательным является Codex Runicus, знаменитый рунический манускрипт, написанный на форнсконском языке примерно в 1250-1280 годах (сейчас находится в библиотеке Копенгагенского университета). Он также примечателен тем, что содержит самую древнюю из известных на сегодняшний день, т.е. более 700-летнюю, сканскую народную песню и самую древнюю из известных сканских нот. Начинается народная песня:

Прошлой ночью мне приснился сон о silki ok aerlik pael.

Мелодия была легко превращена датчанами в сигнал перерыва датского радио. Само собой разумеется, что это не имеет ничего общего с современной Данией. Разумеется, это должна быть фирменная мелодия "Мальмёрадион" и других сканийских радиостанций.

Второй наиболее примечательной копией "Skånelagens" является "Codex Scanius" (сейчас находится в Королевской библиотеке в Стокгольме), которая была напечатана около 1290 года.

Из XIV века известно пять, а из XV века - тридцать рукописей "Сконелагена", который был переведен на датский язык в 1505 году, а на шведский - в 1676 году.

Специальными приложениями к общему закону сканских графств были церковный закон Скании, записанный в 1161 году, и городской закон Скании, который был добавлен около 1250 года.

Закон Сконе действовал во всех губерниях Сконе до конца 1683 года, церковный закон - до 1685 года, а городской закон - до 1682 года. (В Норвегии провинциальные законы были отменены еще в 1276 году, а в Швеции - в 1356 году, но в школах губерний Сконе детей сегодня учат не собственному закону их предков, который действовал и в 1683 году, а шведским провинциальным законам, утратившим силу более 620 лет назад). Они также ничего не узнают о реальной истории и национальных чаяниях Сконе и народа Сконе).

Значительные события в Сконе в течение периода

Некоторые значительные периоды и судьбоносные события в XII, XIV и XVII веках заслуживают более пристального внимания, поскольку они оказали решающее влияние на историю автономии Сконе-Ланд.

За теплым периодом 11 века последовал новый холодный период. Это создавало огромную нагрузку на сельское хозяйство, людей и живую природу. Королевская власть стремилась использовать это для ликвидации свободного региона Сконе и создания более зависимого политического региона. Нападение на вендов в 1149 году свидетельствует о целенаправленных действиях короля. Как всегда, ведущий флот состоял из трех независимых флотов. Теперь датский король потребовал, чтобы шотландцы высадились первыми. Не успела сканийская армия сойти на берег и вступить в бой с рабами, как в море отправился сначала Зеландский, а затем Ютландский флот. Падение сканийской армии было ужасным, было потеряно много кораблей. Несколько лет спустя король силой прошел через Сконе, чтобы, как он утверждал, завоевать Смоландию. Предприятие закончилось полным поражением в Вэренде. Отступающие остатки армии разграбили Сконе. Теперь мера была принята. Когда в 1154 году король вернулся с сильным контингентом, чтобы выступить на общескандинавском собрании на Святых Трех Высотах в Аренлунде, недалеко от королевской резиденции Арендала, его приняли враждебно. Они не хотели видеть его королем Сконе. Крестьяне пытались убить его. Только вмешательство графа Сконе спасло его. Теперь он перевел всю армию в Сконе, разорил и разграбил ее, а графа Токе Сигнессона (с королевской девичьей головой) убил. Вскоре после этого был убит Свен Грате, который был навязан Сконе в качестве ее короля в 1157 году. (Ютландия и Зеландия имели своих собственных королей).

Волнения в Сконе продолжались, и когда в 1178 году королю Вальдемару удалось избавиться от избранного архиепископа Лунда и вместо него назначить своего приемного брата, зеландского епископа Абсалона из Роскильде, и он появился в Сконе в качестве правителя монархии, население Сконе восстало. Среди прочего, этот иностранец захватил королевскую резиденцию Арендалу и требовал дополнительных налогов. Датский король был в авангарде своей армии, и в 1180-1182 годах Сконе вел первую открытую народную войну в скандинавских странах против континентального принца и короля.

Швеция поддержала войну Сконе за независимость, но страна оказалась не в состоянии противостоять новой вооруженной кавалерийской армии, которую король вывел на поле боя по континентальному образцу. Под Дисибро в марте 1182 года произошла решающая, кровопролитная битва, которая закончилась королевской победой. Это сражение запомнилось в Средние века как роковая, проклятая битва при Дайси. В 1182 году главный магнат страны, Аки Туббасун, вызвал к себе Олуфа Скренга, жившего в Швеции, который в 1182 году стал королем Сконе. Его сопровождала шведская армия. Армия Вальдемара была разбита, и злому Абсалону пришлось бежать из страны. Олуф Скренг умер уже в 1183 году. Вальдемар был вынужден снова забрать земли, а Абсалон и его приспешники вернулись, теперь уже гораздо более сдержанные.

Результатом событий 1149-1182 годов стало поражение народной власти, победа королевской власти и церкви. Это показало, что Сконе больше не может решать политические вопросы военным путем, но отныне зависит от внешней поддержки. Рыцарская армия, тяжеловооруженная, бронированная кавалерия, технически превосходила крестьянские патрули и ограниченную кавалерию сканийской знати. И снова решающим фактором стала недостаточная площадь и численность населения Сконе по сравнению со странами, расположенными к западу от Зонда. Раньше это имело меньшее значение. Для региона Сконе в начале XIV века было характерно ухудшение климата с ледяными холодными и долгими зимами, которое началось в Европе в конце XIII века и продолжалось десятилетиями в новом столетии. Неурожаи, голодные годы, сильное сокращение населения и резкое сокращение поголовья скота привели к упадку сельского хозяйства. Тысячи деревень в Европе пришли в упадок. К тому времени, когда в 1349 году "Дайкская смерть" достигла Сконе, население здесь, как и везде, недоедало. Плохая гигиена и загрязненные колодцы в совокупности привели к огромным жертвам чумы. Погибло не менее 35%, а в некоторых местах 50-60% населения Европы. Вся экономическая система была повергнута в смятение. Налоговых поступлений было недостаточно для покрытия расходов штатов. В скандинавских странах правительство было вынуждено брать значительные займы за рубежом. Именно Ганзейский союз доминировал в экономической жизни. Немецкие дворяне с деньгами скупали огромные поместья по всем северным странам.

Уже в 1320-х годах борьба между королем и архиепископом Лунда стала фатальной. Церковь была освобождена от налогов на свои обширные владения, в основном в пределах архиепархии, и получила полную юрисдикцию в духовных вопросах. Дворяне становились все более независимыми и строили замки или укрепленные фермы, что ослабляло власть короля, особенно когда военные обязательства дворян были значительно сокращены. В 1322 году враги короля в северной Германии склонили дворян из Халланда к вторжению в Сконе под предводительством Кнуда Порсе. Это вызвало большое беспокойство во всем Сконе. Королевская власть была распущена в 1327 г. Финансы были напряжены. В 1318 году король был вынужден отдать всю Сконе в залог Людвигу Альбректссону, немецкому графу, за остаток в 7000 марок. В том же году швед ворвался в страну и разграбил ее в отместку датскому вспомогательному войску короля Эрика. В 1330 году Дания была на грани краха. Граф Герхард Голштинский получил Сконе в качестве пешки и назначил вождей нижненемецких замков, которые терроризировали страну. Однако в 1332 году терпение сканцев истощилось, и они восстали. Замки штурмовали и поджигали, голштинцев прогоняли, а в Лунде 300 из них были зарублены в соборе, куда они бежали. Датское королевство прекратило свое существование.

Наместником Лунда теперь был Карл Эрикссон Рёде, сын великого маршала и Скании, который правил с 1325 года до своей смерти в 1334 году.

В 1332 году архиепископ встал у руля Сконе и вместе с дворянами и церковными сановниками нашел единственное политическое решение проблем государства Сконе, поскольку Датское королевство было распущено, а королевская власть в Дании отсутствовала, а именно избрание короля в соответствии с конституцией Сконе, которая давала право принимать и изгонять короля. Выбор был только один: Король Швеции-Финляндии и Норвегии (и соседних стран) Магнус Эрикссон (1316 -1374).

Именно в Лунде в 1332 году родилась идея Северного союза. Само собой разумеется, что нового короля не чествовали на Лербекс Хёг близ Лунда. Он был иностранным принцем, и поскольку он уже был королем, люди должны были ехать к нему. Поэтому он получил королевское достоинство в Кальмаре.

Varje territorium var under medeltiden endast bundet till landsherrens person, d.v.s. till landets furste. Även om han var herre över andra stater, hade dessa ingenting med varandra att göra. Magnus Eriksson hade alltså 1332 tre riken, men i Skåneland var hans makt en fiktion, så länge han ej behärskade de till greve Gerhard av Holstein förpantade kungliga slotten, t. ex. Helsingborg, som ju normalt var militärt, administrativt och fiskalt centrum i nordvästra Skåne. För att skaffa sig full suveränitet måste han uppta lån av stormännen i Sverige — Finland och på så sätt lösa ut greve Gerhard.

Genom överenskommelse trädde kung Magnus tillbaka för den danske kung Valdemar, som senare genom sin militära potential kunde landstiga i och med vapenmakt erövra Skåneland, som utsattes för flerårig terror. Först 1368 blev det skånska folket av med honom, och kung Albrekt av Sverige valdes till landsherre över landsherredömet Skåneland, såsom titeln lyder, men redan 1371 måste denne avstå makten till Valdemar, som dock avled 1375. År 1376 valdes Valdemars dotterson kung Olav Håkansson av Norge till Danmarks konung men avled 1387 på Helsingborgs slott. En vecka senare valdes modern, Margerethe Valdemarsdatter, på det allskånska landstinget till ”Danmarks fru och husbonde och rikets fullmäktiga förmyndare”. Hon bosatte sig i Skåne på Lindholmens slott och fick nu acceptera den skånska unionstanken, som segrade år 1397. Tio år senare var hon regent i alla de nordiska rikena. Hon bar aldrig titeln drottning.

Från 1332 till 1520 spelade Skåneland en central roll i den nordiska politiken. Unionsmakt och kyrkomakt hade sina säten i Skåne. Unionskungen Erik av Pommern ville göra sin nya stad, Landeskron — Landscrone till Nordens huvudstad, men K>t398benhavn förblev huvudstad.

Nästa gång Skåneland stod i Nordens blickpunkt var under kampen för böndernas och borgarnas kung, adelsmaktens dödsfiende, Kristian II, som överallt nackade stormän, inte bara i Stockholm. De skånska folkupproren 1525 och 1534 – 36 kunde bara nedslås med hjälp från den svenske Gustav I och med värvade tyska yrkesförband i Frederik I:s tjänst.

В 1536 году это означало конец народной власти и суверенитета стран на королевских выборах в Дании, Реформацию, правление дворянства, а для Швеции-Финляндии в 1523 году - конец способности графств принимать решения о королевских выборах, а в 1543 году - конец воли к власти Смоланда и других шведских простолюдинов. В обоих случаях именно кадровые немецкие профессиональные части разгромили главных выразителей народной свободы северных стран. В Сконе это произошло в 1535 году во время ужасной резни 11 мая в Бункетофта Лунд, к северу от Ландскрона, а в Смоланде в 1543 году во время битвы на озере Хьортен.

Эпоха скандинавского провинциализма закончилась, но в Дании региональный статус мог продолжать существовать в упрощенной, но юридически гарантированной форме до 1683 года.

Сканийская Реформация имеет свою собственную независимую историю (1525-1537). Для Сконе непрерывные нападения с 1505 года и пограничные вторжения, которыми с 1540 года руководили с самого высокого места в Стокгольме, означали нависшую опасность, которая через соперничество датской и шведской королевской власти и войну 1563-1720 годов превратилась в беспрецедентное бедствие во всех областях. Особенно неописуемым было бессмысленное разграбление и полное разрушение во время войны 1643-45 годов.

Freden i Roskilde 1658 och i Köpenhamn 1660 blev vändpunkten. År 1658 fördes hela Skåneland över till det svenska väldet och detta bekräftades 1660 – endast Bornholm övergick till Danmark.

Передача Сконе из владений датского короля во владения шведского короля стала демонтажем всех традиций и ценностей, существовавших до этого.

Сконе после 1658 года

Den skånska nationaliteten är manifesterad 1332, 1368 och 1524. 1658-1660 får den sin bekräftelse genom Roskildefredens §9 och i Köpenhamnsfredens §13, som reglerar Skånelands fri- och rättigheter. I Köpenhamn 1660, §13, garanteras ”at alle såväl skånske som danske och norske Undersåthare”, skall hållas skadeslösa. Med detta erkände Danmark och Sverige folkrättsligt internationellt existensen av en skånsk nationalitet. Nationaliteten dokumenteras också på de senare skåneländska lantdagarna, då de skånska ständerna förnekar dansk nationalitet.

Уже на конференции в Мальме в 1524 году попытка шведского короля получить суверенитет над Сконе была отвергнута с явным обоснованием того, что Сконе не является ни датским, ни шведским, а принадлежит Датскому королевству с незапамятных времен.

Признание сканской национальности и отрицание датской будет иметь непредвиденные негативные последствия для языкового вопроса, культурной традиции и будущей системы образования.

В Европе и в пределах европейской сферы власти, начиная с XVI века, суверенитет над вновь приобретенной территорией с собственной национальностью и правовой системой ассоциировался с установлением статуса общего правительства со всей вытекающей отсюда автономией.

Генерал-губернатор Сконе был учрежден 18 марта 1658 года, через три недели после заключения мира в Роскильде 26 февраля, и в 1658-1660 годах включал все графства Сконе с четырьмя губернаторами, двумя губернаторами графств и губернатором, но после заключения Копенгагенского мира в 1660 году только Сконе, Халланд и Блекинге с четырьмя губернаторами и двумя губернаторами графств. Правителем страны стал личный представитель шведского короля, генерал-губернатор, который, таким образом, выполнял функции заместителя короля. Генерал-губернатору Сконе помогал парламент Сконе в Мальме и, в случае необходимости, эстеты.

Under hela medeltiden samt 1500- och 1600-talen är det latinska Scania städse synonymt med Skåneland som under medeltiden bestod av Skåne, Lister, Blekinge, Söndrehalland, Norrehalland och Bornholm, från 1500-talet Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm. År 1546 talar t.ex. Kristian III om ”vaart land Skaane” och menar då Skåne, Halland, Blekinge och Lister.

Ännu på J.B. Homanns karta från år 1710 heter det i huvudtiteln ”Nova tabula SCANIAE”, alltså Scania = Skåneland. Så dominerande var Skåne att de andra landskapen bara räknades såsom bihang intill 1719, då de skånska ständerna i stället talar om Skåneland i stället för latinets Scania och vill att Skåne och Blekinge skall utgöra ett guvernement.

Skånsk nationalitet nämnes ännu 1714 i dåtidens skånska borgar- och husägarlistor och 1721 begär ordf. i skånska kommissionen, att en skånsk adelsman skall inväljas i stället för en svensk, eftersom under 42 år ingen skånsk adelsman ”warit brukad i offentlige befattningar”.

Сканийская национальность, как и сканийский язык, были само собой разумеющейся реальностью даже после заключения мира 1720 года без специального упоминания, поскольку после того, как в 1719 году было упразднено губернаторство Сконе и королевство получило новое единое административное деление, никаких юридических различий между разными национальностями больше не существовало. Ранее существовало четыре признанных национальности: шведская, сканская, немецкая и датская в пределах Сконе и Сколанда соответственно.

Det var en klar gräns mellan generalguvernementet eller officiellt den skånska staten och Sverige. 1684 års rannsakningskommission betecknar därför självfallet en person, bosatt i Småland, som boende ”utom landet”. Den officiella termen löd 1658-1683: ”desse nye utanför riket belägne provinser”, 1683-1693: ”ett utländskt men inrikes land”. Samma term gäller de facto själva Skåne 1693-1719. Vid alla resolutioner från högsta ort meddelades från Malmö uttryckligen om besluten enbart gällde den skånska staten eller också såsom det heter — ”som i Sverige”.

Таким образом, Королевство Швеция и Генерал-губернаторство Сконе были двумя совершенно разными странами с разными национальностями, языками, законами и т.д., но обе они, как и Великое княжество Финляндское (официальный титул с 1580 года), подчинялись Тайному совету короля. Maj:t, т.е. лицо короля, и все жители этих стран были подданными короля. В те времена на Западе действовало право наций и право государства, и везде существовали проблемы национальности и языка.

Крах судебной системы Сконе

Законодательством Сконе являлись Закон Сконе и Городской суд Сконе, а также Церковное право Сконе.

В 1682 году в городах было введено шведское законодательство, а 12 октября был отменен городской закон Скании, действовавший 430 лет. Формально города обратились к шведскому законодательству, причем лидировала Ландскрона, в которой доминировали шведские и немецкие власти.

Поскольку духовенство полностью подчинялось ультрареакционной шведской государственной церкви, порабощение было облегчено, и 26 апреля 1683 года 500-летний сканский церковный закон был отменен и заменен шведским церковным законом. И здесь над духовенством работала небольшая, очень энергичная шведская клика, вдохновляемая шведским епископом Лундской епархии.

År 1683 upphävdes utan lantdagens hörande och utan medverkan av bönderna som utgjorde 99% av befolkningen den urgamla 1202-1210 kodifierade Skånelagen, ”Den Skånske Lov”, och med den alla danska rättskällor (närmast den betydligt modernare Christian IV:s Store Recess av år 1643). Helt kunde enväldets beslut ej genomföras. – Den skånska giftermåls-och ärvdabalken förblev gällande till 1690-talet.

Всеми этими и другими действиями основа сканийского государства в соответствии с международным правом была фактически упразднена.

Наконец, 23 декабря 1693 года Карл XI объявил конституцию общего правительства Сконе отмененной. В 1680 году Блекинге с недавно созданной военно-морской базой был отделен от Сконе, чтобы там не действовали законы Сконе, а теперь был отделен и Халланд, который уже был отделен от епархии Лунда в 1645 году, когда он был передан Швеции в залог на 30 лет.

Осталась только главная провинция Сконе, которая до 9 мая 1719 года представляет собой губернаторство Сконе под управлением губернатора (надсмотрщика) без вице-королевской должности и всего того, что она подразумевала для самоуправления, существовавшего с 1658 по 1693 год. Генерал-губернатор Рутгер в. Ашеберг был слишком явно на стороне Сконе.

Vid införandet av det svenska rikets nya författning 1719 upphävs alla tidigare beslut om guvernementsstatus. De skånska ständerna inlämnar en utförligt motiverad begäran till riksdagen att guvernementet Skåne genom sin särställning skall få bestå och anhåller om att även Blekinge skall ingå i guvernementet samt konstaterar att även om tre landshövdingedömen tidigare förekommit, så hade dock Skåne och Blekinge aldrig ”warit skilde ifrån hwarandra”.

Шведское правительство полностью проигнорировало региональные устремления Сконе. В просьбе Сконеских владений Сконе прямо упоминается в §§ 2 и 5 наряду со Сконе.

Тот факт, что Халланд не был включен в картину, несмотря на взаимные пожелания, был обусловлен преобладающим в то время церковным епархиальным управлением: в 1645 году из обедневших Халланда и Викена (Богуслан) была образована новая епархия, епископской резиденцией которой стал Гетеборг. Эту епархиальную границу нельзя было пересекать. Все студенты Лунда из этих регионов и города Гетеборга были вынуждены принадлежать к так называемой гетеборгской нации, чисто кабинетной конструкции. Таким образом, после 1719 года не было возможности координировать, а тем более объединить провинции Сконе друг с другом.

Наблюдение властей за гражданами было жестким. За всеми принудительными действиями Швеции, особенно с 1680 года, но также и после 1719 года, и за всеми попытками удовлетворить желания властей мирными средствами, скрывалась жесткая политика единообразия и порабощения, официально известная как униформизм, которая была неизвестна остальной Европе и смысл которой понятен. Именно этот вид государственного деспотизма, который позже был применен, например, в России, только в XIX веке, и который в царской империи назывался Троицей, но который уже существовал во Франции во времена Французской революции и был повсеместно установлен: одно государство, одна национальность и один язык. Только после 1945 года эта чума начала спадать, оставляя место для движений меньшинств, а теперь и для региональных движений. В Восточной Европе национальное угнетение достигло своего пика в конце XIX века и было одной из двух основных движущих сил в борьбе против царизма и его свержения.

Именно в Швеции и при Карле XI впервые было обнаружено происхождение этого драконова семени, а датой его появления считается 1680 год. Сконе стал его первой жертвой.

Разложение

Det svenska riket blev stormakt först 1648 och var ytterst känsligt gentemot yttervärldens attityd. Icke minst gällde detta på det kulturella området, där Sverige var ett primitivt underutvecklat land. Redan det danska riket var såsom en urgammal erkänd kulturnation farligt och i än högre grad dess rikaste och betydelsefullaste del öster om Öresund. I en generalguvernörsrapport (1664) uppenbaras detta i all sin styrka då det heter: ”Vi ha vunnit en konungarike, men jag fruktar att vi ej förstå att handskas med det”. Sällan har ett konstaterande visat sig mera riktigt: på 60 år ruinerades och utplundrades Skåneland till oigenkännlighet.

Under Karl XI:s omyndighetstid etablerade oansvariga ämbetsmän och officerare en våldsregim, och ett rent skräckregemente fördes 1664-1686 av överallt inkvarterade svenska men till en början också tyska, finska och polska soldater. Så kom den stora olyckan, nämligen skånska kriget och motståndsrörelsen (militärt organiserad i friskyttekåren och i övrigt organiserad i form av enstaka bondeaktioner, våldshandlingar av skogstjuvar och den snabbt ökade skaran av hemlösa och utfattiga). Dessa skilda grupper kriminaliserades av den svenska regimen såsom ”snapphanar”, som är ett från lågtyskan hämtat begrepp som betydde bortsnablare i betydelsen ”tjuv”.

Это движение сопротивления заставило Карла XI быстро изменить свое отношение к Сконе. Хотя ему не удалось реализовать свои планы по насильственному переселению всего населения в Лифляндию и Ингерманландию, куда в 1665-1708 годах были насильно переселены все призванные на военную службу жители Сконе (около 35 000 человек), вся его личность восставала против нарушения величества жителей Сконе, как он воспринимал движение сопротивления, и как только он стал государем в 1680 году, он смог приступить к реализации шведской великодержавной системы и дальнейших планов монархии.

Landskrona som 1525 hade 2000 invånare och vid krigsutbrottet 1643 ca 1200 räknade 1720 endast 348 själar i en totalt krigsförstörd stad. Befolkningen enbart i Skåne sjönk mellan 1658 och 1718 från 180000 till 132800 eller med 26%; för hela Skåneland från 270000 till 213200 eller med 21%. Flyktingströmmen till Danmark 1658-1700 omfattade 15000 personer eller 8,5% av befolkningen 1658. Utskrivningen av krigsfolk 1600-1699 var ca 12000 man eller mellan 13 och 14% av den manliga befolkningen; totalt 1600-1713 ca 30000 man eller 33% av densamma. Samtliga tvångsförflyttades till Estland, Livland och Ingermanland, där de i rullorna alltid har nationalitetsbeteckningen ”Schone” eller ”Schonenländer”. I Karl XII:s krigsmakt utgjorde de 22000 man eller 36%. Vid Narva avgjorde de den svenska segern och i dagorder från Karl XII omnämnes dessa elittruppers tapperhet gång på gång.

Icke desto mindre behandlades de såsom ett främmande element, som skulle hållas nere. Så heter det 1678 i ett dekret om städernas styrelse i Skåneland, att ”infödda svenskar, men icke danska eller skånska män tillsättas”. Och 1693 säges om en person vid borgmästarval, att han bör väljas och ”dessutom är en svensk man från Kalmar”. År 1721 avvisas alla önskemål om en skånsk representant i Skånska kommissionen. Den skulle vara helsvensk.

I alla offentliga handlingar talar generalguvernörerna om ”den skånska nationen” och ”den skånska staten” till skillnad från Sverige och den svenska nationen. Besvärsskrivelser i all oändlighet från olika personer, områden, städer och stånd beklagar sig över intrång i den skånska nationens rättigheter, främst av svenskar, men i städerna också av tyskar. Både kungamakt och regering i Stockholm håller det starka lågtyska elementet om ryggen. Adeln, officerskåren och köpmännen var i huvudsak lågtyskar. De hade sina församlingar och kyrkor runt både i Skåneland och Sverige. Tyska kyrkobyggen får direkt bidrag av kungahuset både under 1600- och 1700-talen. Den svenska riksdagen beslöt emellertid 1747 att jämna Landskronas praktfulla, en gång av Erik av Pommern som domkyrka tänkta, S:t Johannis Baptista, med marken därför – som det officiellt heter – ”den låg i vägen för fästningens kanoner”. Förstörelsen var 1788 fullbordad och t.o.m. de hundratals gravstenarna slogs sönder och användes till de sedan 1714 oavbrutet pågående försvarsanläggningarna, för vilka också större delen av medeltidsstaden och halva antalet fastigheter föll offer, så att staden utgjorde en in på 1850-talet fullständigt utvecklingshämmad befästning. Det är otroligt att så ödesdigra ingrepp kunde ske i en stad mitt under en inre fredsperiod.

Все эти катастрофические действия в 1658-1720 годах против архивных сокровищ, библиотек, остатков монастырей и замков Сконе и все правительственные инициативы или прямые проявления власти, навязанные населению (например, 1683 год: закон Сконе, 1693 год: генерал-губернаторство и 1719 год: конец губернаторства) означали не что иное, как постепенную отмену международных мирных договоров 1658 и 1660 годов (включая Лундский в 1679 году), более или менее облеченных в юридическую форму. Это делает еще более примечательным абсолютное датское молчание в мирном договоре в Фредериксборге в 1720 году и во всех последующих датско-шведских дипломатических переговорах в 1720-1809 годах, а также в прямых контактах датских королей со Сконе в 1743-1809 годах. С другой стороны, датчане были рады оценить отношение сканцев к закулисной власти шведского правительства.

Очевидна необходимость экспертного историко-правового и международно-правового исследования того, что означали шведские интервенции (полностью продиктованные лично Карлом XI 1680-1697). Хотя такое исследование может показаться на данный момент имеющим чисто исторический и формальный интерес, с другой стороны, оно должно обеспечить де-факто и даже де-юре основу в международном праве для любой формы региональной автономии или региональных устремлений. В будущем, когда международная ситуация полностью изменится, исторические и культурные предпосылки могут стать основой для регионального самоуправления.

Шведское время

Для всех мирный договор 1720 года должен был выглядеть как согласие Дании с действиями шведского правительства в 1658-1719 гг. На самом деле это означает отказ Дании от решения Сконеского вопроса.

Однако в 1743 году Сконе снова стала фактором в большой европейской политической игре. Россия завоевала всю Финляндию в ходе войны со Швецией. Дания теперь не была союзником России.

19 марта 1743 года крестьянство Швеции избрало наследником шведского престола кронпринца Фредерика Датского, но угрозы России заставили другие сословия ждать, лорды долины пошли на Стокгольм, но были разбиты, и на следующий день, 23 июня, три сословия назначили наследником престола Адольфа Фредрика Гольштейн-Готторпского. К этому времени пользующийся всеобщим влиянием Олуф Хоканссон вышел из игры и отказался от дела кронпринца Фредрика. Именно страх перед Россией решил исход выборов.

Кристиан VI был крайне расстроен избранием наследника престола в Стокгольме и приказал датской армии высадиться в Скании, но смог изменить свое решение ввиду риска войны как со Швецией, так и с Россией.

Таким образом, эти события взбудоражили население Сконе в трех графствах, а также в Дании, и было рассмотрено новое решение вопроса о Сконе. Это было все. Вместо этого голштинский вопрос стал проблемой датской внешней политики. Датско-русский союз 1765 года был плохим предзнаменованием для шведского королевства, но Дания, Норвегия и Швеция-Финляндия вместе с Нидерландами заключили в 1780 году союз нейтралитета с Россией, который шведы покинули в 1788 году. В 1794 году скандинавские королевства заключили союз нейтралитета, но в Европе все было нестабильно. В 1808 году Россия вынудила Данию вступить в войну со Швецией.

Перемирие 1809 года открыло возможность для Фредерика VII стать шведским королем, но его неприязнь к шведским переговорщикам сделала это невозможным. Выбор пал на принца Карла Августа Аугустенборгского, который был избран наследником шведского престола 18 июля. Однако он умер от сердечной недостаточности на пустоши Квидинге в Сконе в 1810 году, и его брат, принц Фредрик Кристиан, был назначен наследником престола.

Крестьянское восстание в Сконе в 1811 году положило конец активной борьбе Сконе против режима и, таким образом, периоду 1720-1811 гг. Эта оппозиция могла быть более или менее открыто продемонстрирована в течение этого времени, но она никогда не давала выхода внутренним чувствам народа Сконе против очень сурового режима властей, которые в течение всего этого времени подозрительно наблюдали за всем, что могло быть истолковано как антигосударственная позиция, и которые имели в государственном аппарате все инструменты для психического и физического уничтожения сопротивляющихся.

Реорганизация Европы в 1815 году создала новую политическую карту, но также и новый реакционный дух и новую опеку над государственной властью. В северных странах Финляндия отошла к России в 1809 году, а Норвегия была объединена в союзе со Швецией. Проигравшей стороной стала Дания.

В Сконе были оживлены культурные и исторические аспекты. Потребность в деятельности была доброжелательно, но с энтузиазмом обращена в утопию. В Лунде академическое и гражданское скандинавизм возник в 1829 году и был связан с широким народным чувством родства с датчанами и датской культурой, наиболее ярким выражением которого стала вечеринка братства в канун Нового года 1837/38 года на льду между Хельсингборгом и Хельсингором. Братство было открытой демонстрацией против печально известной циркулярной угрозы Карла XIV Юхана против скандинавизма в 1837 году. Участие в датском деле во время войн 1848/49 и 1864 годов стало большим народным движением, в котором участвовало много добровольцев из Сконе, и многие сотни шлезвигвинцев приехали в качестве беженцев во все уголки Сконе, где их принимали как потерянных и найденных братьев.

Оскар I полностью принял скандинавизм и иногда останавливался в Сконе, например, когда в июле 1848 года под его покровительством было подписано Мальмёское перемирие между Данией и Пруссией. Карл XV, герцог Сконе, пообещал Дании союз в 1863 году, чему правительство решительно воспротивилось. Он проводил ярко выраженную скандинавскую политику и был тесно связан с Фредериком VII дружескими отношениями. Большую часть времени он проводил в Сконе, а его фольклор и веселая и здоровая жизнь в Бэкаскоге сделали его чрезвычайно популярным в своем герцогстве.

В конце 1880-х и начале 1890-х годов в политической жизни страны доминировал тарифный вопрос и борьба между протекционистами и свободными торговцами.

Для Сконе жизненно важным был вопрос ценообразования на зерновые продукты и тарифы на продовольственные товары. Крупные торговые дома от Истада до Хельсингборга зависели от прибыльности торговли зерном. Таким образом, в Сконе возникла сильная оппозиция свободной торговле.

Было желание создать партию фермеров Сконе, а также ощутимый интерес к либеральной партии Сконе в 1892 году. Этому помешала позиция Оскара II. Для него империя была самоочевидной сущностью, и он был заявленным противником протекционизма. Не было места для каких-либо сканских, т.е. с точки зрения монарха сепаратистских, политических образований.

В 1872 году Маттиас Вайбулл возрождает средневековое знамя архиепископа Лундена в знак протеста и выражения активности Сконе, которое становится красно-желтым крестовым знаменем Сконе. Он становится популярным в буржуазных кругах, особенно в юго-западной части Сконе, и часто поднимается до 1920-х годов.

В 1910-х и 20-х годах линия Великой Швеции в королевстве достигает своего пика. Он демонстрирует свою власть, воздвигая королевские и командорские статуи и памятные камни в честь шведских побед по всему Сконе, в первую очередь в Сконе. Кульминация достигается в 1926 году во время празднования 250-летия битвы при Лунде. В присутствии короля проводится военный парад и масштабные шведские речи, но на них сразу же отвечает большая социал-демократическая сконе-датская массовая демонстрация у памятника в Лунде, на вершине остатков бывшего холма Лербек. Благодаря этой народной и сканской демонстрации в Сконе сломлена шовинистическая и милитаристская волна, даже если на это потребуется несколько лет. Однако в высшем классе и части среднего класса эти масштабные реакционные идеи сохраняются. Мы видим это даже сейчас в ежедневной прессе Сконе, в основном в газетах, не принадлежащих Сконе.

År 1923 utkom en liten skrift: ”Det skånska problemet” författad av skaparen av den nya skånska katolicismen och ledaren för den romerskt-katolska kyrkan i Sverige, David Assarsson. Den väckte stort uppseende och bekämpades fanatiskt av alla storsvenskar och skånska anpasslingar. I själva verket var den en oskyldig erinran om vad skånsk historia före 1658 var, en vädjan till skånsk självbesinning och skånskt medvetande, kort sagt en akademisk betraktelse. Den fick stor betydelse för många människor i de skånska landskapen och gav faktiskt upphov till den 1937 stiftade ännu livaktiga kulturorganisationen Sällskapet Skånsk Samling (SSS), liksom för flera andra senare sammanslutningar t.ex. för skåneländsk historieforskning 1950.

Место Сконе в будущей Европе

Мирные договоры в Роскильде 26 февраля 1658 года и Копенгагене 26 мая 1660 года были подписаны правительствами двух суверенных королевств. По причинам международного права того времени Сконе и народ Сконе не были юридически компетентны выступать в качестве третьей стороны договора, но оба договора признавали права и свободы народа Сконе. Конституция Генерального губернаторства, разработанная шведской королевской властью сразу после заключения мира от 15 марта 1658 года, стала фактическим и юридическим признанием национальности Сконе и регионального самоуправления Сконе, или, как его еще называли, государства Сконе.

Тот факт, что Королевство Дания в мирном документе от 26 сентября 1679 года не отменяет полностью или частично договоры, заключенные в 1658 и 1660 годах, лишь подтверждает более ранние соглашения.

Фредриксборгский мирный договор от 3 июля 1720 года, хотя и обходит де-факто договоры 1658 и 1660 годов, отмененные шведским самодержавием 1680-1719 годов, также не дает никакой юридической компетенции этим действиям и, самое главное, не признает эти меры.

För det skånska folket och för det historiska till 1693 städse regionalt styrda Skåneland med dess intill 1683 bestående Skånelag kan sålunda den av det svenska enväldet påtvingade politiken icke vara annat än ett ensidigt upphävande av fredsfördragen 1658 och 1660, som avslötos över huvudet på Skåneland och dess folk. Ännu 1710 redovisar svenska kartor enhetsbeteckningen Skåneland eller Scania. Även det har utan orsak avskaffats och Skåneland har utan vidare geografiskt inlemmats i ”Götaland”, vartill det ju aldrig någonsin hört.

Это происходило наряду с заметной и сильной приверженностью Швеции всем видам национально-освободительных процессов и демократических проявлений меньшинств по всему миру. В королевстве воцарилась ледяная тишина.

Такая процедура лишает шведские власти права предстать в глазах всего мира как выразитель истинной демократии и противник любой формы территориального угнетения.

Региональная работа должна начинаться с того, что региональные заинтересованные стороны собираются вместе и высказывают свои пожелания. Только если удастся создать народное движение, региональные требования имеют шанс быть вообще принятыми во внимание, но это не означает, что центральное правительство предоставляет региональные права той или иной области. За них нужно бороться, возможно, вместе с группами интересов других регионов. Об этом свидетельствуют, например, события в Бельгии, Великобритании и Испании. Но им также можно противостоять, несмотря на волю к власти, как во Франции. Борьба фризов в Нидерландах, Германии и Дании никогда не сможет привести к созданию единой территории, пока сохраняются нынешние так называемые государственные границы, но люди работают на свои общие интересы в соответствующем государстве. Сегодня особенно актуальна борьба стран Балтии.

Для движения за региональную политику Сконе важно начать в Сконе и иметь это в качестве основной цели. Если удастся установить контакт с заинтересованными региональными группами в Блекинге, Халланде и Борнхольме, крайне важно начать сотрудничество. Кроме того, будет искаться форма сотрудничества с другими группами, действующими на территории Шведского королевства, и только потом со всеми скандинавскими и европейскими региональными движениями, адаптируя взаимную информацию в каждом конкретном случае.

Условиями жизни для любой региональной деятельности есть и будут объективность, разум и умеренность, а также исходить исключительно из существующих текущих ситуаций и оставаться в рамках реальности и возможностей в каждой отдельной позиции.

Важно работать для культурной политики и культурных учреждений и, прежде всего, для права населения региона принимать решения в своем собственном доме. Характер и масштаб инициатив должны определяться ситуацией на день.

Региональное движение, как бы трезво и объективно оно ни работало в настоящем и в будущем, никогда не должно забывать о своей особой задаче, а именно: то, что должно быть построено, должно опираться на исторический фундамент региона. Определенные конкретные исторические условия всегда будут общей нитью: народ без исторического сознания подобен телу без души. У него нет личности. Таким образом, Сконе и народ Сконе никогда не должны забывать, что действия шведского королевского самодержавия против древних прав и свобод Сконе, гарантированных договором, в 1680-1719 годах были незаконными с точки зрения международного права.

Подпишитесь на YouTube:


Если вы цените Allmogens независимая работа по изображению нашей прекрасной шведской истории и скандинавской культуры, вы можете купить что-нибудь приятное в магазине или поддержать нас добровольным пожертвованием. Заранее спасибо!

Поддержка Allmogens через Swish: 123 258 97 29
Поддержка Allmogens по присоединяйтесь к
Поддержка Allmogens в вашем завещании

Популярные старые тексты

Будем ли мы услышаны в воскресенье?

Каждое воскресенье утром получайте рассылку со статьями об истории Швеции и скандинавской культуре за неделю. Бесплатно!

Идеально! Проверьте свой почтовый ящик, подтвердите регистрацию и все готово!