Handla våra historiska kartor

Nej DN, hälften av alla invånare i Sigtuna var faktiskt inte invandrare – och svenskar finns

Sigtuna
1908: Runristning (U 308) på en berghäll vid Ekeby, nordväst om Skånela kyrka i Sigtuna kommun. Ristningen säger: "Gunne lät rista dessa runor efter sig, medan han levde. Torgöt ristade dessa runor". Foto: Erik Brate / Riksantikvarieämbetet

Allmogen.org lanserar Historiskt. och faktagranskar två påståenden som sprids i stora medier om Sigtunas vikingatida befolkningssammansättning och om den svenska majoritetsbefolkningen.

Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Aftonbladet, SVT, TT Nyhetsbyrån och flera andra stora medier sprider i helgen en identisk artikel om att hälften av alla invånare i Sigtuna var ”invandrare”, och att svenskar inte finns. Detta efter en studie som undersökt lämningar i ett urval av gravar i Sigtuna.

Eftersom DN deltar i ”faktagransknings-samarbetet” Faktiskt.se blir jag förvånad över att de inte har granskat sig själva i det här fallet, men under de senaste åren har jag märkt att det faktiskt också behövs folk som granskar granskarna.

Därför lanserar Allmogen nu Historiskt., faktagranskande journalistik där Allmogen granskar påståenden i de stora medierna om vår svenska historia och nordiska kultur.

Vem granskar då granskaren som granskar granskarna? Jo, det gör ni läsare. Som vanligt räknar jag med att ni säger till om ni mot förmodan råkar upptäcka något fel i texten.

Vi kör igång direkt:

Påstående #1:

Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare.

Slutsats: Historiskt. helt falskt

Om man läser studien, vilket uppenbarligen ingen på Dagens Nyheter-redaktionen har gjort, kan man läsa att tandbensanalys gjordes på 28 individer som grävts ut – av 800 gravar som hittills grävts ut i Sigtuna. Detta är ett litet urval och enligt studien även ett ”kristet urval”.

Sigtuna studie

Resultatet visar att ungefär hälften av individerna i studien har sitt ursprung utanför Mälardalen och därför kan anses vara ”invandrare”. Det begränsade urvalet når däremot inte upp till en tillförlitlig konfidensgrad och kan ej överföras på alla 800 gravar som har grävts ut, och än mindre på samtliga invånare som levde i Sigtuna under studiens tidsram på 300 år. För att göra en sån överföring av resultatet krävs att man tar med en rejäl felmarginal, alternativt att man gör om samma test på flera hundra individer.

Vill man exempelvis vara 95% säker på att resultatet stämmer (95% konfidensgrad) med en felmarginal på ±5% (konfidensintervall) och att resultatet ska vara överförbart på alla 800 gravar som har grävts ut skulle man behöva ett urval på 260 individer, alltså ungefär 10 gånger så många individer som den här studien analyserade.

Man kan särskilt inte överföra resultatet till Mälardalen i stort eftersom städer var extremt ovanliga på den här tiden. Säkerligen var befolkningssammansättningen i städerna mycket annorlunda och mycket mer heterogen än den på landsbygden. Får jag dra till en grov uppskattning så bodde 99% av människorna utanför städerna, utspridda i små byar. Så sent som en tid in på 1800-talet bodde över 90% av svensk allmoge fortfarande på landsbygden.

Studien gjorde även en full isotop- och genomanalys av 16 av dessa 28 individer. Av dessa var 4 invandrade från övriga Skandinavien och 4 var långväga utbölingar. Här blir mediernas användning av begreppet ”invandrare” missvisande i dagens kontext med tanke på studiens snäva geografiska ram, där alla som vuxit upp utanför Mälardalsområdet räknas som ”non-local” även om de kom ifrån en annan del av samma nordiska kulturkrets.

Sigtuna studie

Var kommer då de invandrade ifrån enligt studien? Här blir det faktiskt intressant:

The Sigtuna individuals were widely distributed, with most falling within modern-day variation of Northern Europeans, with the majority of individuals encompassing genomic variation of modern-day individuals from Norway, the North Atlantic Islands, and England. Some samples show stronger tendencies toward modern Eastern, Western, and Central Europeans instead of Northern European populations

Skandinavien, de nordatlantiska öarna (Färöarna, Island), England, Östeuropa. Ungefär vad man kan förvänta sig med tanke på de väl utvecklade handelsnätverken i Norden och Europa vid den här tiden.

Det råder ingen tvekan om att Sigtuna som maktcentrum för både kyrkan och kungen hade väl utvecklade internationella förbindelser och säkerligen en hel del invandrade invånare både från övriga riket och från mer långväga länder. Allt annat vore konstigt, faktiskt. Men nej, DN, studien säger inte att hälften av Sigtunas invånare var invandrare. Ett korrekt påstående vore att säga ”Av det begränsade urval som gjordes i studien hade hälften av de begravda individerna sitt ursprung utanför Mälardalen”.

Påstående #2:

Svensken finns inte genetiskt.

Hävdat av: Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter

Slutsats: Historiskt. helt falskt

Påståendet grundar sig i professorns antagande att man med ”svensk” menar något som är isolerat ursvenskt, eller som DN skriver: ”ATLAS-projektet syftar till att kartlägga genetiken i Nordeuropa – och en stor missuppfattning är att man ska hitta någonting som är isolerat ursvenskt.”

En stor missuppfattning? Nej, det är självklart att det inte finns någonting som är isolerat ursvenskt. Den här delen av världen var under den senaste istiden täckt av ett kilometertjockt lager is i över hundratusen år. Inlandsisen började dra sig tillbaka för bara 12,000 år sen och, tro det eller ej, så smälte ingen ursvensk människa fram ur istäcket. Dagens svenska folkgrupp, Sveriges majoritetsbefolkning, är ett resultat av 12,000 år av migration.

Hur den svenska folkgruppen uppstod kan man läsa om på en lättsam nivå i boken Svenskarna och deras fäder (2016) av Peter Sjölund och Karin Bojs. Svenskar är precis som norrmän, finnar, danskar och samer en genetiskt distinkt folkgrupp som har vuxit fram under hundratals generationer i Norden.

Svenskarna är enligt Sjölund och Bojs huvudsakligen resultatet av fyra stora migrationsvågor de senaste 11,000 åren, varav den sista migrationsvågen under bronsåldern för 3,500 år sen. Sedan dess har invandringen till Sverige varit mycket liten, och det har vuxit fram regionala kulturer i Norden som genom århundradena allt mer antagit formen av en enhetlig svensk respektive norsk och dansk kultur.

Hela 40% av alla etniskt svenska män (och upp emot 26% av samiska män) som lever idag härstammar från samma förfader, som i boken kallas ”Ivar”. Hans korrekta namn är I1-M253, den mutation som alla hans manliga efterkommande i rakt nedstigande led bär på – inklusive jag som skriver det här.

”Ivar”, min förfader, bodde i norra delen av det som nu är Tyskland och hans ”söner” invandrade till Sverige i början av bronsåldern för 3,500 år sedan – enligt en hypotes i samband med en exploderande bärnstenshandel.

För att bidra till förvirringen, och väcka vrede hos lokalpatriotiska skåningar, så har begreppet svensk även vidgats mycket under de senaste tusen åren, från att från början endast ha omfattat folkstammen svearna (som omnämns av romaren Tacitus år 98) till att bli ett samlingsbegrepp för alla nordiska folkstammar som inlemmats i Sveariket under den svenska centralmaktens ofta mycket våldsamma utvidgning av sin maktsfär.

Idag innefattar begreppet ”svensk” götar och gutar, smålänningar och hälsingar, värmlänningar och ångermanlänningar, men även folk som jämtar och skåningar som för ett par sekel sedan hörde till Danmark och Norge (och innan dess var Jämtland ett självständigt rike). Svenskarna är ett folk och många folk i ett, precis som norrmän, danskar, tyskar, med flera.

I studien Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies (Heath, Gut, Brennan, McKay, Bencko, Fabianova et al., 2008) undersöks populationsstrukturen genom att kartlägga genuppsättningar hos 6,000 individer i hela Europa.

Resultatet är tydligt. Svenskar finns:

Genetisk variation bland Europas folkgrupper, som även stämmer väl överens med den geografiska spridningen. Svenskar utgörs av det bruna klustret längst upp i mitten. Källa: Investigation of the fine structure of Europeanpopulations with applications to disease associationstudies, European Journal of Human Genetics (2008) 16

Tittar man på mer djupgående forskning av Europas folkgrupper har vi studien Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe (Salmela, Lappalainen, Fransson, Andersen Dahlman-Wright et al., 2008) som undersökte genuppsättningar hos människor i norra Europa och fann att skillnaden mellan olika grupper förvisso var liten men ändå statistiskt signifikant, vilket innebär att alla grupperna är närbesläktade men distinkta.

genome_wide_analysis

Även forskarna i studien Swedish Population Substructure Revealed by Genome-Wide Single Nucleotide Polymorphism Data (Salmela, Lappalainen, Liu, Sistonen, Andersen et al., 2011) konstaterar att svenskar som folkgrupp tydligt skiljer sig genetiskt jämfört med populationer i närliggande länder. Man såg samtidigt inom den svenska populationen en tydlig gradient som löpte från söder till norr, vilket man härleder till Norrlands isolerade läge och genetisk drift.

svensk-folkgrupp

När professor Götherström lägger till att ”vi har plockat på oss delar från hela världen” kommer vi lite närmare sanningen. Alla människor bär i grunden på i princip samma gener. Till 99.9% är vi en kopia av personen bredvid oss. Vi delar även 96-99% av vårt DNA med chimpanser, beroende på vilken studie du tittar på. Den sista 0.01% av vårt DNA som skiljer folkgrupper åt kan härledas till evolutionär utveckling genom årtusenden, där geografisk isolation och selektiv reproduktion har lett till att vissa gener har favoriserats och förts vidare.

Det råder dock ingen tvekan bland seriösa forskare att det existerar folkgrupper i Europa som är närbesläktade men ändå genetiskt distinkta, inklusive svenskar.

Även juridiskt har Norrköpings tingsrätt slagit fast att majoritetsbefolkningen svenskarna är en folkgrupp som omfattas av hets mot folkgrupp-lagstiftningen, även om de samtidigt konstaterade att svenskar som majoritetsgrupp får tåla mer – exempelvis att bli kallade ”vidrig ohyra”.

Analys:

Två påståenden – två fel. Jag skulle rekommendera Dagens Nyheter och SVT att utnyttja sina faktagranskare på Faktiskt.se även till sina egna artiklar, för att undvika såna här pinsamheter.

Ni som nöjer er med att få ren fakta presenterat för er och ingenting mer kan sluta läsa här. Får jag däremot stiga ur rollen som objektiv faktagranskare och ta på mig analyshatten och fråga mig hur ”agendasättande” DN och ”neutrala” SVT gång på gång kan begå samma blunder med att okritiskt sprida den här typen av sensationella artiklar, så kommer här ett försök:

Möjligtvis beror det på att man låter sin journalistiska objektivitet grumlas av sin vänsterliberala, globalistiska värdegrund och intensiva önskan om ett ”öppet” och ”tolerant” samhälle. Då är det helt naturligt att man utan granskning släpper igenom tvivelaktiga nyhetsartiklar så länge de ”låter bra” och gynnar narrativet att all invandring är av godo för Sverige (minns Sandviken-rapporten och alla andra otaliga artiklar om ”invandringens vinster” från de senaste åren), att den typen av abnorma skattesubventionerade nivåer av invandring vi ser idag inte är något nytt, och att Sverige alltid har varit en idyllisk, kosmopolitisk mångkultur.

Det finns tyvärr även i Sverige idag krafter inom den postmoderna och nymarxistiska ideologiska miljön på yttersta vänsterkanten som vill delegitimera och demoralisera den svenska majoritetsbefolkningen och beröva oss kunskapen om vår historia och vår kultur för att främja en politisk agenda och, vad annars, för att ”bekämpa SD”. En vanlig angreppsmetod är dekonstruktion, det vill säga att man plockar isär vår historia och kultur bit för bit och peka på att julgranen minsann kom från Tyskland, tomten från Turkiet och Kalle Anka från USA, alltså finns ingen svensk jul.

De gör det genom att, som Ola Wong har belyst i flera artiklar i Svenska Dagbladet de senaste åren, förvandla svenska museer till propagandacentraler. Även här.

De gör det genom att ideologisera kulturarvet och tillsätta ideologiskt trogna till chefspositioner och insynsråd.

De gör det genom att, som myndighetschefen Ingrid Lomfors vid statliga Forum för levande historia gjorde under flyktingkrisen 2015, sprida föreställningar om att det ”inte finns någon inhemsk svensk kultur” eftersom allt kom utifrån någon gång i tiden.

Eller, som i den här artikeln om Sigtuna som nu sprids av DN och SVT, påstå att svenskar inte finns eftersom ”vi har plockat på oss delar från hela världen”.

Den här typen av angrepp på historien känns främmande för fria samhällen och för snarare tankarna till kommunistiska diktaturer där gamla kulturella gemenskaper och traditioner anses stå i vägen för socialismens strävan att skapa den nya människan. Minns kulturrevolutionen i Maos Kina med miljoner döda. Genom att sprida såna här vinklade framställningar av forskningsresultat spelar Dagens Nyheter dessa totalitära krafter rakt i händerna.

Just arkeologin och kunskapen om ens historia har haft ett stark politiskt värde genom tiderna. I boken Norrlands forntid (1992) gör Evert Baudou följande iaktagelse om den arkeologiska forskningens utveckling och vikt i samband med upphörandet av förtryckande kommuniststater och kolonialvälden i modern tid:

I våra dagar har vi sett hur många stater som just blivit fria bygger upp en arkeologisk forskning. Självklart vill man kunna hävda en politisk rätt till frihet för landet genom att visa på en gammal och självständig kultur. Samtidigt skapar en sådan forskning en grund för en djupare gemenskap. Man finner sina rötter och får en identitet, som det brukar uttryckas.

I Sverige kan vi se en totalt motsatt utveckling, där vissa av landets största medier och statsfinansierade forskare medvetet och omedvetet sprider vinklade och rent utsagt falska nyheter som bidrar till att undergräva den svenska majoritetsbefolkningens rätt till sitt historiska och kulturella arv.

Detta är ännu ett exempel, likt ”Allah”-skandalen vid Uppsala Universitet förra året, på hur vår historia missbrukas i propagandasyfte för att normalisera och legitimera dagens enorma skattesubventionerade migrationsrörelser till Sverige.

Detta beteende skadar allmänhetens förtroende för både medier och seriös forskning och är på så vis högst problematiskt, för att inte tala om högst polariserande i ett redan polariserat land.

Allmogen är en religiöst och partipolitiskt oberoende kulturförening som sprider kunskap om vår svenska historia och vår nordiska allmogekultur. Om du uppskattar Allmogens arbete och vill hjälpa oss växa så stödjer du oss bäst genom att bli medlem.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt

9 tankar om “Nej DN, hälften av alla invånare i Sigtuna var faktiskt inte invandrare – och svenskar finns

 1. Pingback: DN publicerar fake news: hälften av invånarna i Sigtuna var inte invandrare | Samhällsnytt

 2. Pingback: radio bubb.la – 28/8 – Tema: Media – radio bubb.la

 3. Adam säger:

  Du skriver enormt bra.
  Det är intressant, lärorikt och väldigt välskrivet.
  Bokmärker den här sidan nu.

 4. Fia säger:

  Hur känns det att hyllas av”Samhällsnytt”? De anses ju ofta, även av andra än vänsterfolk, vara rätt så ordentligt rasistiska. Vore det inte smart att fundera kring sina ordval om man nu vill framstå som den religiöst och politiskt oberoende förening man påstår sig vara?

  • Daniel Sjöberg säger:

   Hej Fia, tack för din kommentar! Vilka ”ordval” anser du man behöver fundera kring? Det är väldigt många som har hyllat våra faktagranskningar, vilket är mycket roligt så klart. Huruvida vissa av de som hyllar vårt arbete anses ”rasistiska” eller ej är naturligtvis inte relevant att ta ställning till för vårt fortsatta arbete med att bedriva objektiv faktagranskning.

 5. Frank Thorén Hall säger:

  Även jag känner att det är illa när de försöker ta bort vårt arv. Jag tillhör ursprungssvenskarna själv, genetiskt har vi samma förfader. Varför förvägra oss vårt arv? Skulle någon förvägra indianernas arv idag exempelvis? Eller vilken annan ursprungsbefolkning som helst?

  Skrämmande utveckling. Tack för ditt arbete!

 6. EBL säger:

  Otroligt intressant och bra du skriver..ser fram emot nyhetsbreven som kommer.
  Är så trött på att bli stämplad rasist för att man vill värna kulturarvet vi har. Anser att vi är skyldiga kommande generationer att bevara kunskapen från förr.

 7. liba.olsson säger:

  Hej Daniel, idag blev jag medlem. Jag blev så glad när jag upptäckte Allmogen. Vilket otroligt arbete du lägger i all upplysning om svensk kultur. Pedagogiskt, med stor kunskap och kärlek till fosterlandet guidar du oss över hela landet till olika historiska platser. Dina video är toppen. Du är påläst och väldigt klok. Bry dig inte om misskreditering och förtal från vänsterliberaler och andra från 68 vänster. Vi behöver dig. Genetiskt hör jag till slaviskt folk i öst, men har bott här i 50 år. Jag älskar Sverige som mitt andra hem och stödjer alla goda kraffter för att bevara svensk kultur. Du får mitt stöd. Liba

Kommentarsfältet är stängt.