Køb vores historiske kort

Med åbne øjne

Den finske vinterkrig
Foto: Finskt Maxim M/09-21 maskingevär och soldater 5km norr om Lemetti, numera ryskt territorium. Finlands militärmuseum (CC BY)

Torgny Segerstedt skrev denna artikel en vecka efter att kommunistiska Sovjetunionen attackerade Finland den 30 november 1939 i det som skulle komma att kallas Vinterkriget. I artikeln vänder han sig till sina svenska landsmän.

Det ryska överfallet på Finland tillhör dessa händelser, vilkas följder äro oberäkneliga. När dammluckorna öppnats för krigets flöden, rycker händelsernas ström med sig mycket, som troddes vara jordfast.

Ingen kan blunda för att Sveriges läge påverkas av den ryska framstöten. Vilka planer de styrande i Moskva välva är icke känt. Deras avsikters förverkligande är beroende av ett samspel mellan många faktorer. Äro de herrar över några av dem, finnas andra, som de icke bemästra. Även de fastaste beslut måste i den politiska maktstriden ändras efter lägets förskjutningar. Vad herrar Ribbentrop och Hitler å ena sidan, Molotov och Stalin å den andra kommit överens om, är icke i och med denna överenskommelse förverkligat.

I vilken utsträckning det tysk-ryska avtalet gäller Sverige tillhör det som ännu är fördolt. Det blir väl småningom uppenbarat. Vad som från de hemliga rådslagen i Kremls skrymslen trätt fram i det historiska skeendets dagsljus är nog för att framkalla återverkningar i vårt land. Vi tvingas att till skydd för våra livsviktiga intressen vidtaga de åtgärder, som läget kräver.

Det bör icke fördöljas att dessa åtgärder kunna vara förknippade med vissa risker. Att underlåta vidtaga dem är likaledes förknippat med fara. Det gäller därför att väga riskerna mot varandra. Här står icke möjligheten öppen att av två onda ting välja det tredje.

Det förtjänar också tagas i betraktande, att ingen försiktighet i världen kan förebygga en konflikt, om Ryssland eller Tyskland söker sak med oss. Förevändningar stå alltid till buds. Båda de nämnda makterna ha visat sig anspråkslösa beträffande den grad av trovärdighet, som en förevändning bör äga. Det är dammiga kanslisjälar förbehållet att tro, att intet ont övergår den som kurar ihop sig och tyst som en mus med förskrämda ögon tittar på de mäktiges bärsärkagång.

Vad som här tarvas är att vi kallt beakta lägets krav och inrätta oss därefter. Vi få icke på grund av egen ovarsamhet glida hän mot något, som vi önska undvika. En annan sak är om yttre makter försätta oss i detta läge. Vi måste ha klart för oss varthän vi styra kurs. De risker som äro förbundna med dess hållande måste vi taga; som redan framhållits måste vi väga risken att vidtaga en åtgärd mot risken att underlåta vidtaga den.

Det kan icke tillräckligt inskärpas att ingenting vinnes med försagdhet. Den opartiskhet är av ondo, som i räddhågans tecken bemödar sig om att visa samma hänsyn mot makter, vilkas syftens förverkligande skulle innebära undergång för allt som är oss dyrt och heligt i världen, och de makter, vilka kämpa just för dessa livets högsta värden. Det finns en gräns, där iakttagandet av den diplomatiska etikettens spegelfäkteri kännes förödmjukande.

In summa: vi måste se läget sådant det är, rätta våra j mitt och steg därefter och ha fullt klart för oss vilka risker som äro förbundna därmed. Vi skola betrakta läget utan skygglappar.

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære gamle tekster