Køb vores historiske kort

Nej DN, halvdelen af alle indbyggere i Sigtuna var faktisk ikke indvandrere - og svenskere findes

Sigtuna
1908: Runristning (U 308) på en berghäll vid Ekeby, nordväst om Skånela kyrka i Sigtuna kommun. Ristningen säger: "Gunne lät rista dessa runor efter sig, medan han levde. Torgöt ristade dessa runor". Foto: Erik Brate / Riksantikvarieämbetet

Allmogen.org lanceres Historisk. og kontrollerer to påstande, der er blevet spredt i de store medier om Sigtunas vikingebefolkningssammensætning og om den svenske flertalsbefolkning.

Daglige nyheder, Norrländska Socialdemokraten, Aftonbladet, SVT, TT News Agency og flere andre store medier spredte i weekenden en identisk artikel om, at halvdelen af alle indbyggere i Sigtuna var "indvandrere", og at svenskerne ikke eksisterer. Dette efter en undersøgelse som undersøgte lig i et udvalg af grave i Sigtuna.

Da DN deltager i "faktatjeksamarbejdet" Faktisk.se Jeg er overrasket over, at de ikke har undersøgt sig selv i dette tilfælde, men i de seneste år har jeg bemærket, at der faktisk er behov for, at folk også undersøger dem, der undersøger dem, der undersøger dem.

Det er derfor, at Allmogen nu Historisk., faktatjek af journalistik, hvor Allmogen undersøger påstande i de store medier om vores svenske historie og nordiske kultur.

Hvem er så den anmelder, der anmelder anmelderne? Det gør I læsere jo. Som sædvanlig regner jeg med, at du giver mig besked, hvis du finder noget forkert i teksten.

Vi går i gang med det samme:

Kravet #1:

Halvdelen af indbyggerne i vikingetidens Sigtuna var indvandrere.

Konklusion: Historisk. helt forkert

Hvis man læser undersøgelsen, som ingen på Dagens Nyheter-redaktionen tilsyneladende har gjort, kan man læse, at tandbensanalysen er foretaget på 28 personer, der blev udgravet - ud af de 800 grave, der hidtil er blevet udgravet i Sigtuna. Dette er en lille stikprøve og ifølge undersøgelsen også en "kristen stikprøve".

Sigtuna-undersøgelse

Resultaterne viser, at omkring halvdelen af de personer, der indgår i undersøgelsen, har oprindelse uden for Mälaren og derfor kan betragtes som "indvandrere". Den begrænsede stikprøve giver dog ikke et pålideligt konfidensniveau og kan ikke anvendes på alle 800 grave, der er blevet udgravet, og endnu mindre på alle indbyggere, der boede i Sigtuna i undersøgelsens tidsramme på 300 år. For at kunne foretage en sådan overførsel af resultaterne er det nødvendigt at medtage en kraftig fejlmargen eller alternativt at gentage den samme test på flere hundrede personer.

For at være 95% sikker på, at resultatet er korrekt (95% konfidensniveau) med en fejlmargin på ±5% (konfidensinterval), og for at resultatet kan overføres til alle 800 udgravede grave, ville det f.eks. være nødvendigt med en prøve på 260 individer, dvs. ca. 10 gange så mange individer, som der er analyseret i denne undersøgelse.

Du kan især ikke overføre resultaterne til Mälardalen generelt, da der på dette tidspunkt var yderst få byer. Befolkningssammensætningen i byerne var helt sikkert meget anderledes og meget mere heterogen end på landet. Hvis jeg må give et groft skøn, så boede 99% af befolkningen uden for byerne, spredt i små landsbyer. Så sent som i det 19. århundrede boede over 90% af den svenske befolkning stadig på landet.

I undersøgelsen blev der også foretaget en fuldstændig isotop- og genomanalyse af 16 af disse 28 individer. Heraf var 4 indvandrere fra resten af Skandinavien og 4 udlændinge, der var udstationeret i langdistancen. Her bliver mediernes brug af begrebet "indvandrer" misvisende i dagens sammenhæng på grund af undersøgelsens snævre geografiske rækkevidde, hvor alle, der er vokset op uden for Mälardalen, betragtes som "ikke-lokale", selv om de kommer fra en anden del af den samme nordiske kulturkreds.

Sigtuna-undersøgelse

Hvor kommer indvandrerne så fra ifølge undersøgelsen? Det er her, det bliver interessant:

Sigtuna-individerne var vidt spredt, og de fleste faldt inden for moderne variation af nordeuropæere, med størstedelen af individerne omfattende genomisk variation af moderne individer fra Norge, de nordatlantiske øer og England. Nogle prøver viser stærkere tendenser til moderne øst-, vest- og centraleuropæere i stedet for nordeuropæiske befolkninger

Skandinavien, de nordatlantiske øer (Færøerne, Island), England og Østeuropa - omtrent som man kunne forvente i betragtning af de veludviklede handelsnetværk i de nordiske lande og Europa på det tidspunkt.

Der er ingen tvivl om, at Sigtuna som magtcentrum for både kirken og kongen havde veludviklede internationale forbindelser og sikkert mange indvandrede indbyggere både fra resten af kongeriget og fra fjernere lande. Alt andet ville være mærkeligt, virkelig. Men nej, DN, undersøgelsen siger ikke, at halvdelen af Sigtunas indbyggere var indvandrere. Et korrekt udsagn ville være at sige: "Af den begrænsede stikprøve i undersøgelsen havde halvdelen af de begravede personer deres oprindelse uden for Mälardalen".

Kravet #2:

Svenskeren eksisterer ikke genetisk set.

Indsendt af: Anders Götherström, professor i molekylær arkæologi ved Stockholms Universitet, til Daglige nyheder

Konklusion: Historisk. helt forkert

Påstanden er baseret på professorens antagelse, at "svensk" betyder noget, der er isoleret til Ursula, eller som DN skriver: "ATLAS-projektet har til formål at kortlægge genetikken i Nordeuropa - og en stor misforståelse er, at det vil finde noget, der er isoleret til Ursula."

En stor misforståelse? Nej, det siger sig selv, at der ikke findes en isoleret Ursula. Denne del af verden var dækket af et kilometertyk islag i over 100.000 år under den sidste istid. Indlandsisen begyndte først at trække sig tilbage for 12.000 år siden, og tro det eller ej, men ingen ursvenske mennesker smeltede ud af indlandsisen. Den svenske etniske gruppe, som i dag udgør Sveriges flertalsbefolkning, er resultatet af 12.000 års migration.

Hvordan den svenske etniske gruppe er opstået, kan man læse om på et letfatteligt niveau i bogen Svenskerne og deres fædre (2016) af Peter Sjölund og Karin Bojs. Svenskerne er ligesom nordmænd, finner, danskere og samer en genetisk særskilt etnisk gruppe, der har udviklet sig gennem hundreder af generationer i Norden.

Ifølge Sjölund og Bojs er svenskerne hovedsageligt resultatet af fire store indvandringsbølger i løbet af de sidste 11.000 år, hvoraf den sidste fandt sted i bronzealderen for 3.500 år siden. Siden da har indvandringen til Sverige været meget lille, og der er opstået regionale kulturer i de nordiske lande, som i løbet af århundrederne i stigende grad har taget form af en fælles svensk, norsk og dansk kultur.

Hele 40% af alle etniske svenske mænd (og op til 26% af de samiske mænd), der lever i dag, nedstammer fra den samme forfader, som kaldes "Ivar" i bogen. Hans korrekte navn er I1-M253, som er den mutation, der bæres af alle hans mandlige efterkommere i direkte afstamning - inklusive mig, der skriver dette.

"Ivar", min forfader, levede i den nordlige del af det nuværende Tyskland, og hans "sønner" indvandrede til Sverige i den tidlige bronzealder for 3.500 år siden - ifølge en hypotese i forbindelse med en eksplosiv ravhandel.

For at øge forvirringen og vække vrede i det lokalpatriotiske Skåne har begrebet svensk også udvidet sig meget i løbet af de sidste tusind år, fra oprindeligt kun at omfatte svenskerne (nævnt af romeren Tacitus i 98) til at blive en samlet betegnelse for alle de nordiske stammer, der blev indlemmet i det svenske rige under den ofte meget voldsomme udvidelse af den svenske centralmagts magtområde.

I dag omfatter udtrykket "svensk" goter og sigøjnere, smålændere og hessere, varmænd og anglo-manlændere, men også folk som jämtlændere og skånere, der for få århundreder siden hørte til Danmark og Norge (og før det var Jämtland et selvstændigt kongerige). Svenskerne er ét folk og mange folkeslag i ét, ligesom nordmænd, danskere, tyskere og andre.

I undersøgelsen Undersøgelse af den fine struktur i europæiske befolkninger med anvendelse i forbindelse med sygdomsassocieringsundersøgelser (Heath, Gut, Brennan, McKay, Bencko, Fabianova et al., 2008) undersøger befolkningsstrukturen ved at kortlægge gensæt af 6.000 individer i hele Europa.

Resultatet er klart. Der findes svenskere:

Genetisk variation blandt Europas etniske grupper, som også svarer godt til den geografiske fordeling. Svenskerne udgør den brune klynge øverst i midten. Kilde: Investigation of the fine structure of Europeanpopulations with applications to disease associationstudies, European Journal of Human Genetics (2008) 16

Hvis vi ser på en mere dybtgående undersøgelse af Europas etniske grupper, har vi følgende undersøgelse Analyse af enkeltkernede polymorfismer på tværs af genomet afdækker befolkningsstruktur i Nordeuropa (Salmela, Lappalainen, Fransson, Andersen Dahlman-Wright et al., 2008), som undersøgte gensæt hos mennesker i Nordeuropa og fandt, at forskellen mellem grupperne ganske vist var lille, men stadig statistisk signifikant, hvilket betyder, at alle grupper er nært beslægtede, men forskellige.

genome_wide_analysis

Selv forskerne i undersøgelsen Den svenske befolknings understruktur afsløret af genom-dækkende data om enkeltkernede polymorfismer (Salmela, Lappalainen, Liu, Sistonen, Andersen et al., 2011) bemærker, at svenskerne som befolkning er klart genetisk forskellige fra befolkningerne i nabolandene. Samtidig blev der observeret en klar gradient i den svenske befolkning fra syd til nord, som de tilskriver den isolerede beliggenhed af Nord- og genetisk drift.

svensk-folk-gruppe

Når professor Götherström tilføjer, at "vi har hentet dele fra hele verden", kommer vi lidt tættere på sandheden. Alle mennesker har grundlæggende de samme gener. For 99.9% er vi en kopi af personen ved siden af os. Vi deler også 96-99% af vores DNA med chimpanser, afhængigt af hvilken undersøgelse du ser på. De sidste 0,01% af vores DNA, der adskiller folkegrupper, kan spores til evolutionær udvikling gennem årtusinder, hvor geografisk isolation og selektiv reproduktion har ført til, at visse gener er blevet begunstiget og videregivet.

Men der er ingen tvivl blandt seriøse forskere om, at der findes nært beslægtede, men genetisk forskellige grupper af mennesker i Europa, herunder svenskere.

Selv juridisk set Norrköping District Court har fastslået, at flertalsbefolkningen, svenskerne, er en etnisk gruppe omfattet af lovgivningen om tilskyndelse mod etniske grupper, selv om de også bemærkede, at svenskerne som majoritetsgruppe må finde sig i mere - f.eks. at blive kaldt "ulækre skadedyr".

Analyse:

To udsagn - to fejl. Jeg vil anbefale Dagens Nyheter og SVT at bruge deres faktatjekker på Faktiskt.se også til deres egne artikler for at undgå sådanne pinligheder.

De af jer, der er tilfredse med at blive præsenteret for rene fakta og intet andet, kan stoppe med at læse her. Jeg vil dog gerne træde ud af rollen som objektiv faktatjekker og tage min analytiske hat på og spørge mig selv hvordan "dagsordenssættende" DN og "neutrale" SVT kan gentagne gange begå den samme fejl at sprede ukritisk den slags sensationelle artikler, her er et forsøg:

Måske er det fordi de lader deres journalistiske objektivitet blive sløret af deres venstre-liberale, globalistiske værdier og intense ønske om et "åbent" og "tolerant" samfund. Så er det helt naturligt at lade tvivlsomme nyhedshistorier passere uden at blive undersøgt, så længe de "lyder godt" og fremmer fortællingen om, at al indvandring er godt for Sverige (husk Sandviken-rapporten og alle de andre utallige artikler om "indvandringens fordele" fra de sidste par år), at den form for unormalt skattefinansieret indvandring, som vi ser i dag, ikke er noget nyt, og at Sverige altid har været en idyllisk, kosmopolitisk multikultur.

Desværre findes der også i Sverige i dag kræfter inden for det postmoderne og neomarxistiske ideologiske miljø på den yderste venstrefløj, der ønsker at delegitimere og demoralisere den svenske flertalsbefolkning og berøve os viden om vores historie og kultur for at fremme en politisk dagsorden og, hvad ellers, for at "bekæmpe SD". En almindelig angrebsmetode er dekonstruktionDet vil sige, at De skiller vores historie og kultur ad stykke for stykke og påpeger, at juletræet kommer fra Tyskland, julemanden fra Tyrkiet og Anders And fra USA, så der er ingen svensk jul.

Det gør de ved, som Ola Wong har fremhævet i flere artikler i Svenska Dagbladet i de seneste år, gøre svenske museer til propagandacentre. Også her.

Det gør de ved at ideologisere kulturarven og udnævne ideologisk trofaste til lederstillinger og åbenhedsrådet.

Det gør de ved, som bureauets leder Ingrid Lomfors på den Forum for levende historie gjorde under flygtningekrisen i 2015 og spredte forestillinger om, at der "ikke findes nogen svensk kultur", fordi alt kom udefra på et tidspunkt.

Eller som i denne artikel om Sigtuna, der nu spredes af DN og SVT, hævde, at svenskerne ikke eksisterer, fordi "vi har samlet dele op fra hele verden".

Denne form for angreb på historien føles fremmed for frie samfund og minder mere om kommunistiske diktaturer, hvor gamle kulturelle fællesskaber og traditioner anses for at stå i vejen for socialismens bestræbelser på at skabe det nye menneske. Husk den kulturelle revolution i Maos Kina med millioner af døde. Ved at sprede sådanne tendentiøse fremstillinger af forskningsresultater spiller Dagens Nyheter disse totalitære kræfter lige i hænderne.

Arkæologi og viden om ens egen historie har haft en stærk politisk værdi gennem historien. I bogen Norrlands gamle dage (1992) fremsætter Evert Baudou følgende bemærkning om udviklingen og betydningen af arkæologisk forskning i forbindelse med afslutningen af undertrykkende kommunistiske stater og koloniale imperier i moderne tid:

I vores dage har vi set, hvordan mange stater, der lige er blevet frie, er ved at opbygge en arkæologisk forskning. Selvfølgelig ønsker man at kunne gøre krav på en politisk ret til frihed for landet ved at demonstrere en gammel og uafhængig kultur. Samtidig skaber en sådan forskning et grundlag for et dybere fællesskab. Man finder sine rødder og får en identitet, som man siger.

I Sverige kan vi se en helt modsatrettet udvikling, hvor nogle af landets største medier og statsfinansierede forskere bevidst og ubevidst spreder fordomsfulde og direkte falske nyheder, der bidrager til at underminere den svenske flertalsbefolknings ret til sin historiske og kulturelle arv.

Dette er et andet eksempel, ligesom "Allah"-skandalen på Uppsala Universitet sidste år om, hvordan vores historie misbruges til propagandaformål for at normalisere og legitimere nutidens enorme skattefinansierede indvandringsbevægelser til Sverige.

Denne adfærd skader offentlighedens tillid til både medierne og den seriøse forskning og er derfor yderst problematisk, for ikke at nævne stærkt polariserende i et allerede polariseret land.

Allmogen er en religiøst og politisk uafhængig kulturel forening, der udbreder viden om vores svenske historie og vores fælles nordiske kultur. Hvis du sætter pris på Allmogens's arbejde og ønsker at hjælpe os med at vokse, er den bedste måde at støtte os på at tilmeld dig.

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære

9 tanker om “Nej DN, hälften av alla invånare i Sigtuna var faktiskt inte invandrare – och svenskar finns

 1. Pingback: DN publicerar fake news: hälften av invånarna i Sigtuna var inte invandrare | Samhällsnytt

 2. Pingback: radio bubb.la – 28/8 – Tema: Media – radio bubb.la

 3. Adam siger:

  Du skriver enormt bra.
  Det är intressant, lärorikt och väldigt välskrivet.
  Bokmärker den här sidan nu.

 4. Fia siger:

  Hur känns det att hyllas av”Samhällsnytt”? De anses ju ofta, även av andra än vänsterfolk, vara rätt så ordentligt rasistiska. Vore det inte smart att fundera kring sina ordval om man nu vill framstå som den religiöst och politiskt oberoende förening man påstår sig vara?

  • Daniel Sjöberg siger:

   Hej Fia, tack för din kommentar! Vilka ”ordval” anser du man behöver fundera kring? Det är väldigt många som har hyllat våra faktagranskningar, vilket är mycket roligt så klart. Huruvida vissa av de som hyllar vårt arbete anses ”rasistiska” eller ej är naturligtvis inte relevant att ta ställning till för vårt fortsatta arbete med att bedriva objektiv faktagranskning.

 5. Frank Thorén Hall siger:

  Även jag känner att det är illa när de försöker ta bort vårt arv. Jag tillhör ursprungssvenskarna själv, genetiskt har vi samma förfader. Varför förvägra oss vårt arv? Skulle någon förvägra indianernas arv idag exempelvis? Eller vilken annan ursprungsbefolkning som helst?

  Skrämmande utveckling. Tack för ditt arbete!

 6. EBL siger:

  Otroligt intressant och bra du skriver..ser fram emot nyhetsbreven som kommer.
  Är så trött på att bli stämplad rasist för att man vill värna kulturarvet vi har. Anser att vi är skyldiga kommande generationer att bevara kunskapen från förr.

 7. liba.olsson siger:

  Hej Daniel, idag blev jag medlem. Jag blev så glad när jag upptäckte Allmogen. Vilket otroligt arbete du lägger i all upplysning om svensk kultur. Pedagogiskt, med stor kunskap och kärlek till fosterlandet guidar du oss över hela landet till olika historiska platser. Dina video är toppen. Du är påläst och väldigt klok. Bry dig inte om misskreditering och förtal från vänsterliberaler och andra från 68 vänster. Vi behöver dig. Genetiskt hör jag till slaviskt folk i öst, men har bott här i 50 år. Jag älskar Sverige som mitt andra hem och stödjer alla goda kraffter för att bevara svensk kultur. Du får mitt stöd. Liba

Kommentar er lukket