De svenske ommogens kamp for frihed III

De svenske polymathers kamp for frihed 3

Tredje och sista volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Download e-bog:

.pdf

Hvis du sætter pris på denne bog og gerne vil hjælpe med at gøre den gratis tilgængelig for flere mennesker, så send et bidrag til 123 223 34 27

Alfred Kämpe's Frihedskampe af Alfred Kämpe er et sjældent værk i tre bind, som Vilhelm Moberg satte stor pris på, og et af de få forsøg på at beskrive de svenske allmogers mange oprør mod myndighederne.

Den tredje och sista volymen af De svenske ommogenes kamp for frihed börjar med det Gustavianska tidevarvet. Bland mycket annat får du läsa om Konungen och folket. Bönderna och tjänstehjonsordningen. Fattigvård och landshunger. Brutala husvisitationer och skatteköpsrätt. Allmogeresning och oroligheter i Södermanland. Budkavlars utsändande och militärt ingripande. Sammangaddningar och hemliga folkmöten. Allmogeslaktning och stordåd. Löner och matlistor. Torpare och statare. Hemmansklyvning och jordavsöndring.Utvandringen och dyrtiden. Det nya århundradet med rösträttsfrågan, socialismen, lönestatistik och fackförbund.

Forord til bogen

När härmed sista och tredje delen av detta arbete lägges under läsarnas ögon, måste livligt beklagas de fel och ofullkomligheter, som måhända förekomma, ehuru allvarliga bemödanden gjorts att framställa allmogens vandring genom seklerna i lika objektiv som klar historisk dager. Men materialet, som stått till buds och härmed åsyftas icke allenast den tryckta historien, utan även skrivna avhandlingar, rättegångs- och stämmoprotokoll m. fl. använda urkunder — har i allmänhet varit ensidigt tendentiöst till den ena partens förmån, det vill säga överklassens. Här igenom har arbetet väsentligt försvårats. Det har många gånger krävts stora ansträngningar för att kunna återfinna allmogens tankegång — sällan tillräckligt utforskad eller framställd av vederbörande rannsakare — i konflikterna med samhället eller arbetsgivarna, husbönderna som de kallas.

Nu har emellertid redogörelsen för ”Svenska Allmogens Frihetsstrider” nått över gränsen till våra dagar — sista kapitlet upptager till och med händelserna på lantarbetsmarknaden under fjolåret — och därmed nedlägges pennan. Något mera av värde, än att vara en högst ofullkomlig materialsamling vågar jag icke tilldöma mitt lilla försök till historieskrivning. Men jag hoppas likväl att mera kompetenta pennor än min, på basen av denna framställning, sedermera fortsätta forskningen på området.

Stockholm i jan. 1920.
Forfatteren

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære